Na posúdenie, či vaše zatknutie z dôvodu podozrenia alebo obvinenia zo spáchania trestného činu môže porušiť vaše ľudské práva, konkrétne vaše právo na osobnú slobodu a bezpečnosť, mali by ste venovať pozornosť týmto požiadavkám:

Zákonné dôvody

Zatknutie musí zodpovedať dôvodom ustanoveným v Trestnom poriadku, medzi ktoré patrí zatknutie:

  • osoby podozrivej zo spáchania trestného činu, ak doteraz zistené skutočnosti odôvodňujú obavu, že osoba bude mariť vyšetrovanie, ujde alebo že bude vplývať na svedkov alebo pokračovať z trestnej činnosti
  • podozrivej osoby, ktorá bola prichytená pri menej závažnom čine
  • osoby obvinenej z trestného činu terorizmu
  • osoby obvinenej, ak sú dané skutočnosti odôvodňujúce obavu, že osoba bude mariť vyšetrovanie, ujde alebo že bude vplývať na svedkov alebo pokračovať z trestnej činnosti

Kým nie ste obvinený, musí mať polícia dôvodné podozrenie, že ste sa dopustili trestného činu. Ak nie, musíte byť prepustený do 48 hodín (96 hodín v prípade terorizmu). Ak ste obvinený alebo dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu, musíte byť postavený pred sudcu, ktorý má ďalšie časové limity na rozhodnutie o vašej väzbe.

Ak ste neboli prichytený pri menej závažnom trestnom čine alebo ak nie ste obvinený z terorizmu, musí mať polícia oprávnenú obavu z úteku a marenia vyšetrovania, ovplyvňovania svedkov alebo pokračovania trestného činu. Nestačí iba všeobecné podozrenie alebo iba možnosť úteku alebo marenia vyšetrovania. 

Zatknutie musí byť vykonané v súlade s postupom a lehotami stanovenými v Trestnom poriadku.

Prečítajte si viac o lehotách.

Predchádzajúci súhlas

Zatknutie podozrivej osoby vyžaduje predchádzajúci súhlas prokurátora. Zatknutie formálne obvinenej osoby si vyžaduje predchádzajúci súhlas sudcu (sudcu v prípravnom konaní alebo predsedu senátu súdu, ktorý rozhoduje o vašom prípade) a písomný príkaz na zatknutie. Bez takéhoto príkazu môže byť osoba zatknutá, iba ak nemožno vec odložiť a nie je možné získať predchádzajúci príkaz.

Polícia alebo iné príslušné orgány musia mať úmysel stíhať vás zo spáchania daného trestného činu. Ak taký úmysel nemajú, nesmú vás zadržať, pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné. Napríklad, pokiaľ by nebola zadržaná osoba prichytená v okamihu krádeže v obchode, táto osoba by mohla utiecť a nebolo by ju neskôr možné nájsť.

Polícia musí spísať správu o vašom zatknutí, ktorá musí obsahovať:

  • dôvod zatknutia, ktorý sa uplatňuje vo vašom prípade, a prečo sa uplatňuje
  • vecné dôvody zadržania
  • uvedenie miesta a času zadržania osoby a podrobností zadržania
  • osobné údaje zadržanej osoby

Miesto zadržania alebo väzby

Musíte byť držaný na mieste, ktoré je určené pre osoby zatknuté pre podozrenie z trestného činu. Na Slovensku by ste mali byť zadržiavaný v špeciálne vybavených policajných priestoroch - na dočasnom mieste zadržania, tzv. cele policajného zaistenia (CPZ). Keď sudca rozhodne o vašej väzbe, budete presunutý do špeciálneho väzenského zariadenia - ústav na výkon väzby.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie