Diskriminácia

Máte právo uplatňovať si vaše ľudské práva na základe princípu rovnosti spoločne s inými jednotlivcami, čiže máte právo na rovné zaobchádzanie. Znamená to tiež, že máte právo na ochranu pred diskrimináciou. Žiaľ, prípady diskriminačného zaobchádzania sa vyskytujú v mnohých životných situáciách a sú spôsobené rovnako verejnými inštitúciami ako súkromnými osobami. Je preto dôležité, aby ste boli schopní rozoznať diskrimináciu a vedeli, ako môžete ochrániť svoje práva.

K diskriminácii dochádza v prípadoch, keď sa s danou osobou zaobchádza rozdielne ako s inou osobou v porovnateľnej situácii, a to bez objektívneho a náležitého zdôvodnenia, len na základe toho, kým sú. Najčastejšie dochádza k diskriminácii na základe pohlavia alebo rodu, rasového alebo etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo náboženstva.   

príklad Ak parlament prijme zákon ustanovujúci, že vo zväzku polície môžu pracovať len muži, ale ženy nie, je diskriminačné opatrenie. Ak zákon zaručuje rovnakú ochranu pre všetkých, avšak štátny úrad odmietne príspevok v nezamestnanosti pre Moslimov, dochádza k diskriminácii.  Ak je však mladší záujemca o prácu uprednostnený pred starším záujemcom, nemusí to predstavovať diskrimináciu, ak úspešnejší kandidát má vyššie vzdelanie a lepšie pracovné skúsenosti.

K diskriminácii môže dochádzať aj vtedy, ak sa naopak, s osobami nachádzajúcimi v zásadne odlišnej situácii zaobchádza rovnakým spôsobom.

Diskriminácia a ľudské práva

Diskriminácia rezultuje do vylučovania a odmietania ľudí, ako aj do popierania ich práv. Diskriminácia je preto podľa práva ľudských práv zakázaná. V situáciách, kedy dochádza k diskriminácii, môžu byť porušované aj ďalšie ľudské práva, napríklad právo na život, právo na ochranu pred neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním, právo na spravodlivé konanie či právo na súkromný a rodinný život. Čítajte viac o súvislostiach medzi diskrimináciou a ľudskými právami.

O tejto Príručke

Táto Príručka vysvetľuje, ako rozoznáte diskrimináciu a aké máte práva, ak ste boli diskriminovaní. Ak sa naučíte rozoznávať diskrimináciu a spoznáte svoje práva, môže vám to pomôcť pripraviť sa na praktické konanie, ak to bude potrebné.

Zdroje

Naposledy aktualizované 16/12/2022