Ako sa domáhať svojich práv

Máte právo sa sťažovať, ak sa domnievate, že ste boli diskriminovaný alebo diskriminovaná.

V tejto časti nájdete informácie o tom, kde a akým spôsobom sa môžete domáhať ochrany svojich práv v prípade, že ste sa stali obeťou diskriminačného zaobchádzania. Právo domáhať sa ochrany a nápravy v prípadoch diskriminácie je v Slovenskej republike explicitne zakotvené v antidiskriminačnom zákone.

Predtým ako podáte formálny podnet, je dôležité, aby ste si uvedomili, čo chcete docieliť. Ak boli poškodené vaše práva, máte právo žiadať nápravu. Tá môže nadobudnúť rôzne formy, napríklad ospravedlnenie, poskytnutie primeraného zadosťučinenia, nápravu protiprávneho stavu atď. Predtým, ako sa budete sťažovať, musíte si uvedomiť, akú formu nápravy by ste chceli dosiahnuť.

Neformálna sťažnosť

V niektorých prípadoch je lepšie pokúsiť sa vyriešiť problém najprv neformálnou cestou. Môžete svoju záležitosť predostrieť svojmu zamestnávateľovi, vzdelávacej inštitúcii, poskytovateľovi služby atď., samozrejme, v závislosti na tom, v akom kontexte došlo k diskriminácii. Takýto postup môže šetriť čas aj náklady právneho konania. Ak ste v rozumnom čase nedostali odpoveď, alebo bola reakcia pre vás neuspokojivá, môžete sa rozhodnúť podať formálny podnet. 

Interné mechanizmy podávania sťažností

Slovenský zákonník práce zakotvuje právo zamestnanca podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovného zaobchádzania. Zamestnávateľ je povinný na sťažnosť bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od namietaného konania a odstrániť jeho následky. Uvedený mechanizmus sa v reálnej praxi uplatňuje len zriedkavo.

Mediácia

Antidiskriminačný zákon umožňuje domáhať sa nápravy aj prostredníctvom mediácie. Dohoda dosiahnutá mediáciou je záväzná pre obe strany sporu. Ak je dohoda potvrdená aj prostredníctvom notárskej zápisnice, je aj právne vymáhateľná.

Formálne sťažnosti adresované špecializovaným štátnym inštitúciám a súdom

Niekedy je lepšie začať sťažnosťou adresovanou verejnej inštitúcii – napríklad špeciálnej inštitúcii zriadenej zákonom alebo príslušnej rezortnej inštitúcii – zaoberajúcej sa ochranou pred diskrimináciou (a ochranou ľudských práv) vo všeobecnosti, alebo orgánu uskutočňujúcemu dohľad a dozor nad určitým sektorom verejného života. V Slovenskej republike existuje osobitná inštitúcia zriadená zákonom, ktorej jednou z úloh je dohľad nad implementáciou antidiskriminačného zákona. Touto inštitúciou je Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Ďalej, existujú viaceré štátom zriadené orgány, ktorých úlohou je uskutočňovať dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov v jednotlivých sektoroch, napríklad v oblasti zamestnania, v zdravotníctve, v školstve či pri poskytovaní tovarov a služieb. 

dôležité Ak sa rozhodnete obrátiť sa najprv na tieto špeciálne orgány, musíte dbať na to, aby ste nepremeškali lehoty na podanie podnetu na súd. Jedine súd je totiž v určitých prípadoch autoritou, ktorá môže záväzne rozhodnúť o vašom prípade a priznať vám náhradu škody.

Antidiskriminačné spory v súdnom konaní

Na Slovensku – pokiaľ namietané skutky nespadajú pod ustanovenia Trestného zákona – patria antidiskriminačné spory (t. j., spory patriace pod personálny a vecný rozsah antidiskriminačného zákona) do kompetencie súdov všeobecnej jurisdikcie a vzťahuje sa ne osobitné konanie stanovené Civilným sporovým poriadkom. Príslušná procedúra je rovnaká bez ohľadu na to, či je žalovaný subjekt súkromnou alebo právnickou osobou alebo verejným orgánom.

Priestupkové konanie

Podľa zákona o priestupkoch, možno na Slovensku uložiť pokutu do výšky 500 eur pre priestupky spáchané na verejnosti spočívajúce v propagácii, podnecovaní alebo obhajobe násilia alebo neodôvodnene odlišného zaobchádzania voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie. Za priestupky diskriminačného charakteru sa môžu považovať aj niektoré priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Sťažnosť môžete podať  na políciu alebo miestne príslušný správny orgán (obvodný úrad), ktoré prípady prejednajú a môžu uložiť pokutu.

V oblasti zamestnania môžu byť takéto pokuty uložené Národným inšpektorátom práce, v iných oblastiach špeciálnym orgánom štátneho odborného dozoru a dohľadu, alebo môže o náhrade škody rozhodnúť súd.

Trestné sankcie

Diskriminácia je podľa slovenského Trestného zákona trestná, ak je jej dôsledkom závažné porušenie práv. Prípady diskriminácie podľa Trestného zákona môžeme zahrnúť pod titul „Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd“, osobitne pod paragrafy 423 a 424: „Hanobenie národa, rasy a presvedčenia“, respektíve „Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti“. Na rozdiel od nadpisu uvedených paragrafov, medzi chránené dôvody sú tu zahrnuté aj sexuálna orientácia, farba pleti, náboženské vyznanie alebo absencia vyznania.

Ak niekto uvedené činy spácha ako verejný činiteľ, člen organizovanej skupiny, z osobitného motívu, alebo za krízovej situácie, trestná sadzba sa zvyšuje. Pokiaľ ste obeťou rozdielneho zaobchádzania z dôvodu charakteristík uvedených v citovaných paragrafoch zákona, musíte sa obrátiť so sťažnosťou na štátnu políciu alebo na prokurátora a následné konanie sa bude riadiť ustanoveniami Trestného poriadku.

Sťažnosti adresované medzinárodným ľudskoprávnym orgánom

Ak sa domnievate, že porušenie vašich práv nebolo odstránené či napravené inštitúciami alebo súdmi Slovenskej republiky, môžete podať sťažnosť na medzinárodné alebo európske inštitúcie, napríklad na Európsky súd pre ľudské práva alebo na Výbor OSN pre ľudské práva.

O tejto časti

V tejto časti príručky vám vysvetlíme, ako a kde sa môžete sťažovať v prípade, že ste sa stali obeťou diskriminácie, a ako sa môžete dovolať pomoci.

Čítajte viac o spôsoboch podávania sťažností:

Zdroje

Naposledy aktualizované 13/06/2021