Oblasti ochrany pred diskrimináciou

K diskriminácii môže dochádzať v rôznych životných situáciách, najčastejšie však na pracovisku, vo vzdelávacích inštitúciách alebo pri zaobstarávaní tovarov a služieb. Verejné orgány ale aj súkromné subjekty alebo fyzické osoby sú viazané zákazom diskriminácie a nesmú uplatňovať voči tretím osobám rozdielne zaobchádzanie len z dôvodu osobných charakteristík týchto osôb.

Akékoľvek rozdielne zaobchádzanie z dôvodu vašich osobných charakteristík definovaných zákonom, ako napríklad vek, rasa, národnosť ap. je vo všeobecnosti zakázané. Jednako, v niektorých oblastiach alebo v niektorých situáciách sa s diskrimináciou môžeme stretnúť s väčšou pravdepodobnosťou ako v iných. Existujú teda osobitné právne predpisy na ochranu pred diskrimináciou v oblasti zamestnania a pracovnoprávnych vzťahov všeobecne, vo vzdelávaní, v prístupe k tovarom a službám, v oblasti zdravotnej starostlivosti a v iných oblastiach. 

dôležité Diskrimináciu samozrejme môžete zažiť aj v iných oblastiach, najmä ak ste diskriminovaní štátnymi a verejnými orgánmi a inštitúciami, napríklad políciou alebo inými orgánmi činnými v trestnom alebo správnom konaní. Ochrana pred diskrimináciou v týchto oblastiach je tiež veľmi dôležitá, prečítajte si o nej viac v časti Čo je diskriminácia?

Diskriminácia a ľudské práva

Zákaz diskriminácie môže byť upravený rôzne v rôznych právnych normách a pre rôzne oblasti a situácie. Podľa Ústavy Slovenskej republiky všetky základné práva a slobody musia byť chránené a uplatňované bez diskriminácie. Ochrana pred diskrimináciou je však tiež autonómne právo, čiže právo, na ktoré sa môžete odvolávať samostatne bez odkazovania na súvislosť s inými ľudskými právami, vzťahujúcimi sa na všetky oblasti spravované štátom. Na Slovensku je ochrana pred diskrimináciou autonómnou zásadou upravenou osobitným zákonom

V niektorých oblastiach je právna úprava ochrany pred diskrimináciou detailnejšia, napríklad v oblasti zamestnania a pracovnoprávnych vzťahov. V niektorých oblastiach je diskriminácia rozšírenejšia, v týchto oblastiach je aj Európska Únia aktívnejšia v navrhovaní a prijímaní smerníc. V iných oblastiach je ochrana všeobecnejšia.

O tejto časti

V tejto časti Príručky vám vysvetlíme, ako je ochrana pred diskrimináciou uplatňovaná v oblastiach, kde k nej najčastejšie dochádza.

Čítajte viac a o najčastejších situáciách nerovného zaobchádzania:

Zdroje

Naposledy aktualizované 30/05/2021