Sloboda prejavu a médiá

Každý má právo šíriť svoje názory a myšlienky a zdieľať informácie v akejkoľvek podobe. V terminológii ľudských práv sa to nazýva sloboda prejavu. Toto právo zakazuje štátu aj ostatným ľuďom v spoločnosti cenzúru a môže byť obmedzené iba z veľmi závažných dôvodov.

Sloboda prejavu a demokracia

Sloboda prejavu je dôležitým ľudským právom, ktoré je nevyhnutné pre demokratickú spoločnosť. Umožňuje slobodnú výmenu myšlienok, názorov a informácií a tým umožňuje členom spoločnosti vytvárať si vlastné názory na spoločensky významné otázky. Sloboda prejavu napomáha verejnej diskusii a podporuje slobodnú a nezávislú tlač, informované občianstvo a transparentné fungovanie štátu.

Obmedzenia

Právo na slobodu prejavu je veľmi široké, má však svoje hranice a môže sa obmedziť. Môže sa tak stať v prípade, keď sloboda prejavu jednej osoby porušuje práva inej osoby alebo hodnoty spoločnosti ako celku. V takýchto situáciách môže štát zákonne obmedziť alebo potrestať prejavy, ktoré spôsobujú ujmu. Môže ísť napríklad o prípady narušenia súkromného života, ohováranie, nenávistné prejavy,  obscénnosť, pornografia, porušenia verejného poriadku, národnej bezpečnosti, utajovaných skutočností, obchodného tajomstva alebo autorských práv.

Médiá

Sloboda prejavu dáva médiám osobitné práva a povinnosti. Médiá informujú spoločnosť o veciach verejného záujmu a vytvárajú tak dôležitú platformu pre verejnú diskusiu, dohľad a reflexiu. Nezávislé médiá a kvalitná žurnalistika sa preto považujú za „strážneho psa“ demokratickej spoločnosti.

O tejto príručke

Táto príručka vysvetľuje zásady slobody prejavu a prípady, v ktorých môže byť toto právo zákonne obmedzené. Ďalej sa zaoberá rovnováhou medzi slobodou prejavu a súkromím, ohováraním a nenávistnými prejavmi. Ďalej pomáha porozumieť osobitným právam a slobodám médií, ako aj právu občana na prístup k verejným a utajeným informáciám zo štátnych inštitúcií. Osobitná časť Ako sa domáhať svojich práv ozrejmuje prostriedky, ktoré je dovolené využiť v prípade možného porušenia ľudských práv.

Overte svoje vedomosti

Ak chcete využiť túto Príručku na vzdelávacie účely, Príručka vám ponúka možnosť zhodnotiť svoje znalosti v oblasti ľudských práv pred alebo po štúdiu vyplnením testov na rôzne témy zahrnuté v Príručke. Tieto testy sú dostupné pomocou nástroja Príručky na overenie vedomostí tzv. Knowledge Assessment Tool.

Zdroje

Naposledy aktualizované 16/12/2022