Prístup k informáciám

Právo prijímať informácie je súčasťou slobody prejavu. Zahŕňa v sebe právo prijímať informácie, ktoré sú iné osoby ochotné poskytnúť. Takisto máte právo prijímať informácie o rozhodnutiach štátnej správy, ktoré sú významné z hľadiska verejného významu.

Prístup k informáciám je dôležitý z dvoch dôvodov:
  • Spája sa so slobodou prejavu a s účasťou občanov na verejnom živote. Bez možností prístupu k informáciám poskytovaných tlačou, rádiom, televíziou či sociálnymi sieťami by ľudia nemali možnosť vnímať rozličné pohľady na spoločenské témy a politiky. Táto možnosť je pre ľudí nevyhnutná na to, aby si na jednotlivé témy mohli vytvárať vlastné názory a diskutovať o nich. Prístup k informáciám je preto obzvlášť dôležitý pre médiá, pretože im umožňuje vytvoriť priestor pre verejnú debatu a prispieť do spoločenskej diskusie.
  • Prístup k informáciám je takisto nevyhnutný, pretože je zárukou otvorenosti a prístupnosti štátnej správy a toho, že štát koná v záujme spoločnosti. Spoločnosť môže od štátu a jeho predstaviteľov očakávať, že poskytnú prístup aspoň k vybraným informáciám, ktorými vysvetlia a zdôvodnia svoje politiky a kroky. Príkladom je poskytnutie prístupu k informáciám, prečo sa zodpovední ľudia rozhodli predať štátny podnik alebo poskytnutie dokumentácie, ako bude továreň na spracovanie odpadu vplývať na životné prostredie.

Vyžiadanie informácií od štátnych inštitúcií

Ako občan máte právo vyžadovať od štátnych inštitúcií a orgánov poskytnutie informácií  verejného významu a záujmu. Viac o tom, ako žiadať verejné informácie alebo informácie podliehajúce režimu obmedzeného prístupu, ale aj o tom, ako sa domáhať svojich práv v prípade zamietnutia žiadosti bez dostatočného odôvodnenia sa môžete dočítať nižšie.

Naposledy aktualizované 02/04/2021