Médiá disponujú osobitnými právami, slobodami a povinnosťami, ktoré súvisia s ich osobitným postavením "strážcu" (z anglického "watchdog") demokratickej spoločnosti.

Úloha "strážcu"

Médiám je zverená mimoriadne dôležitá úloha informovať spoločnosť o dôležitých záležitostiach a vytvárať priestor pre spoločenskú debatu a dohľad zo strany verejnosti. Z tohto dôvodu sú nezávislé a kvalifikované médiá považované za "strážcu" každej demokratickej spoločnosti.

Osobitné práva, slobody a ochrana

Práca médií je prospešná pre celú spoločnosť, pretože udržiava verejnosť v obraze a zabezpečuje dohľad zo strany verejnosti nad prácou vlády, politikov a ďalších dôležitých a spoločensky významných osôb. Z tohto dôvodu sa médiám poskytuje väčšia sloboda a ochrana. Majú napríklad právo používať kritickejšie výrazy a takisto majú právo na ochranu svojich zdrojov informácií.

Povinnosti a záväzky

Tieto osobitné práva a slobody však nie sú neobmedzené a zahŕňajú povinnosti a záväzky. Novinári majú voči spoločnosti osobitný záväzok zverejňovať pravdivé a overené informácie. Ich sloboda prejavu môže byť obmedzená v prípade, že prekročia hranice súkromia a dobrej povesti iných osôb. Príkladom je zverejnenie podrobností zo súkromného života osoby, ktoré nie sú dôležité pre verejnú diskusiu alebo zverejnenie obvinení bez reálneho skutkového základu.

Naposledy aktualizované 27/04/2021