V niektorých situáciách môže byť sloboda prejavu obmedzená z dôvodu ochrany povesti, cti alebo dôstojnosti ostatných.

Sloboda prejavu versus povesť

Uverejnenie kritiky alebo verejné vyjadrenie názoru, ktorý môžeme považovať za drsný či nešetrný, môže mať na inú osobu negatívne dôsledky. Najmä vtedy, keď je tvrdenie nepravdivé alebo čiastočne nepravdivé. Ohováranie predstavuje nepravdivé alebo čiastočne nepravdivé vyhlásenie, ktoré poškodzuje povesť inej osoby, skupiny osôb alebo spoločnosti.

V prípade sporu môžu súdy uložiť obmedzenia a sankcie za uverejnenie informácií, kritiky alebo hrubo urážlivých a hanlivých stanovísk, ak sú škodlivé a zároveň sú nepravdivé alebo nie sú založené na dostatočnom reálnom základe. V takom prípade sa sloboda prejavu jednej osoby môže obmedziť v záujme ochrany povesti, cti alebo dôstojnosti inej osoby.

Skutkový základ

V prípade sporu súd zváži, či existuje platné a dôveryhodné východisko pre sporné tvrdenie. Ak dané vyhlásenie má obsahovať fakty, autor alebo vydavateľ musí preukázať, že tieto sú skutočne pravdivé. Ak má obsahovať len názor, autor alebo vydavateľ musí preukázať dostatočný skutkový základ na jeho zdôvodnenie.

príklad Ak verejne uvediete, že niekto podviedol svojho manžela či svoju manželku, táto osoba vás môže žalovať za urážku na cti, ak je poškodená jeho či jej povesť. Na súde budete musieť preukázať, že existujú určité skutočnosti, ktoré toto tvrdenie podporujú.

Postavenie osoby a verejný záujem

V každom jednotlivom prípade sa musí posúdiť o aké druhy tvrdení išlo, či sú prípustné a či majú dostatočný skutkový základ. Prípustná kritika a stupeň skutkového základu, ktorý ju podporuje, tiež závisí od postavenia dotknutej osoby a od úrovne verejného záujmu, ktorý je s ňou spojený. V prípade verejnej osoby, ktorej konanie podlieha vyššiemu stupňu verejného záujmu, sa stupeň skutkového základu na podporu tohto tvrdenia vyhodnotí menej prísne ako v prípade neznámej súkromnej osoby.

príklad Vyhlásenie, ktoré špekuluje o tom, že politik môže byť v konflikte záujmov na základe nie celkom presvedčivých dôkazov, sa posudzuje menej prísne ako spor týkajúci sa súkromnej osoby.

Zákonné obmedzenia

Akékoľvek opatrenie alebo sankcia uložená súdom, ktorá obmedzuje slobodu prejavu autora alebo vydavateľa, musí byť zákonná. To znamená, že opatrenie alebo sankcia musia byť:
  • ustanovené zákonom
  • slúžiť legitímnemu cieľu ochrany povesti iných
  • potrebné a primerané

O tejto sekcii

V tejto časti si môžete prečítať viac o aspektoch, ktoré sú dôležité v prípade sporov týkajúcich sa ohovárania.

Naposledy aktualizované 06/03/2024