Nenávistné prejavy podporujú nenávisť a násilie voči jednotlivcom alebo skupine jednotlivcov na základe istých znakov. Toto konanie nespadá pod ochranou slobody prejavu. To znamená, že štát môže zákonným spôsobom predchádzať a trestať prejavy nenávisti.

Definícia

Nenávistný prejav je akákoľvek forma podnecovania, rozširovania alebo odôvodňovania nenávisti a násilia voči jednotlivcovi alebo skupine ľudí, ktorá je založená na istých znakoch, akými sú pohlavie, sexuálna orientácia, etnicita, národnosť, jazyk, sociálne postavenie, náboženstvo alebo iné vierovyznanie.

Čo je možné považovať za nenávistný prejav?

Medzi tým, čo je možné považovať za prejav nenávisti a čo už nie, je len tenká hranica. Preto je dôležité dôsledne rozlišovať medzi prejavom nenávisti a inými urážlivými, nevhodnými alebo extrémnymi prejavmi. Napríklad istý výrok môže byť v rozpore s väčšinovým názorom a pôsobí útočne a nenávistne, alebo sám o sebe ešte nemusí nabádať k nenávisti alebo k použitiu násilia.

Nenávistné prejavy vs sloboda prejavu

Nenávistné prejavy sú v rozpore so základnými princípmi a hodnotami demokratickej spoločnosti. Podnecujú a zdôvodňujú intoleranciu voči istej skupine ľudí, ktorá má byť založená na myšlienke, že s týmito ľuďmi má byť zaobchádzané menej priaznivo z určitých dôvodov. Preto prejavy nenávisti nie sú chránené slobodou prejavu a ide o trestný čin, ktorému je možné zákonným spôsobom predchádzať a trestať ho.

O tejto časti

V tejto časti sa dozviete, aké sú  formy prejavov, ktoré môžu byť považované za nenávistné prejavy, o rôznych druhoch zodpovednosti a o postupe, ako podať sťažnosť.

Zdroje

Naposledy aktualizované 01/04/2021