V určitých situáciách môže byť vaša sloboda prejavu obmedzená v záujme ochrany súkromia iných.

Sloboda prejavu verzus súkromie

Sloboda prejavu môže byť v kolízii s právom iných osôb chrániť si súkromie pred zrakom verejnosti. Je preto nevyhnutné ustanoviť rovnováhu medzi právom informovať spoločnosť o veciach verejného záujmu a právom jednotlivca na súkromný život. 
 
V prípade sporu môžu súdy nariadiť obmedzenia a uložiť sankcie na zverejnenie informácií, ktoré porušujú súkromie iných osôb, bez relevantného dôvodu. Sloboda prejavu jednej osoby je tu teda obmedzená v záujme ochrany súkromia inej osoby.

Právo na súkromný život

Právo na súkromný život zahrňuje právo na rešpektovanie obydlia, vrátane vášho miesta pobytu, vašej korešpondencie, zdravotného stavu a iných aspektov vášho súkromného života. Odhaľovanie niektorých stránok súkromného života môže byť intruzívne a môže porušovať súkromie, čo môže mať negatívne a škodlivé dôsledky.
 
Vo väčšine prípadov, keď zverejnená informácia (článok, reportáž) zasiahne do súkromného života tretej osoby, je táto informácia pravdivá. Avšak aj v tomto prípade môže byť informácia súkromného charakteru zakázaná v záujme ochrany súkromia jednotlivca.

Spoločenské postavenie osoby a verejný záujem

V niektorých prípadoch môžu existovať pre odhalenie podrobností súkromného života niektorých osôb dobré dôvody. Postavenie dotknutej osoby je úzko previazané s verejným záujmom o súkromný život tejto osoby. V prípade verejne činnej osobnosti, ktorej pôsobenie je spojené s vysokým stupňom verejného záujmu, bude zásah do jej súkromia posúdené menej prísne než v prípade verejne málo známej alebo neznámej osoby.

Zákonné obmedzenia

V prípade zásahu do súkromia akékoľvek sankcie uložené súdom, ktoré obmedzujú slobodu prejavu autora alebo vydavateľa, musia byť zákonné, musia spĺňať hodnotiace kritériá a tzv. test proporcionality:
  • sú stanovené zákonom
  • sledujú legitímny cieľ ochrany súkromia iných 
  • sú nevyhnutné proporcionálne

O tejto sekcii

V tejto časti sa môžete dozvedieť viac o dôležitých hľadiskách, ktoré je potrebné zvážiť pri posudzovaní toho, či daná publikácia, zverejnená informácia neprimerane zasiahla do práva iných na súkromný život.

Naposledy aktualizované 01/04/2021