Pomáhajúce organizácie

V oblasti ľudských práv pôsobí priamo či nepriamo mnoho organizácií a inštitúcií.

Niektoré pracujú s ľudskými právami vo všeobecnosti, iné sa zameriavajú na podporu konkrétnych spoločenských skupín a na ochranu konkrétnych práv. Na tieto organizácie a inštitúcie sa môžete obrátiť, ak hľadáte pomoc pri riešení vašej konkrétnej situácie.

Mimovládne organizácie

Väčšina organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv, sú súkromné neziskové organizácie. Zvyčajne sa zameriavajú na ochranu špecifických spoločenských skupín a na obhajobu práv, ktoré sú pre osoby patriace k týmto skupinám dôležité. Sú schopné poskytnúť právne poradenstvo a praktickú, sociálnu, či psychickú podporu pre obete činov porušujúcich ľudské práva. Uvedené organizácie sa tiež často podieľajú na zvyšovaní povedomia verejnosti, zapájajú sa do ochrany práv a presadzovaní ľudskoprávnych zásad do verejných politík, poskytujú právnu pomoc alebo inú formu podpory, uskutočňujú monitorovacie a výskumné činnosti. Na Slovensku sa ľudským právam venuje pomerne veľa mimovládnych organizácií. V tejto Príručke sa zameriame predovšetkým na tie, ktoré sa zaoberajú aj individuálnymi prípadmi a poskytujú právne poradenstvo a pomoc.

Štátne inštitúcie

Ľudským právam sa priamo či nepriamo venujú aj viaceré štátne inštitúcie zriadené zákonom.  Ich portfólio zahŕňa rôzne oblasti, napr. práva detí, ochranu osobných údajov, zdravie, zamestnanie atď. Na tieto inštitúcie je možné sa obrátiť v rozličných záležitostiach, pričom môžu ponúknuť konzultácie, právnu pomoc a venovať sa sťažnostiam od fyzických osôb. Nemôžu však záväzne konštatovať, či boli vaše práva porušené alebo nie.
 
Je preto dôležité nezamieňať si tieto úrady s oficiálnymi inštitúciami ľudských práv, ktorých hlavným cieľom je určiť, či boli vaše práva porušené. Jedinou výnimkou je inštitúcia verejného ochrancu práv, či verejnej ochrankyne práv (ombudsmana), ktorá vám môže pomôcť s porozumením a uvedomením si vašich práv, ale zároveň môže aj formálne prehlásiť či boli porušené.

O tejto Príručke

V tejto Príručke vám predstavíme niektoré organizácie, ktoré pôsobia v oblasti ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku. Vysvetlíme, ako vám tieto organizácie môžu pomôcť v situáciách spojených s namietaným porušením vašich ľudských práv. Taktiež vám poskytneme základné informácie o ich aktivitách a sprístupníme vám ich kontakty. 
 
Príručka môže byť v budúcnosti doplnená o ďalšie organizácie. 
Naposledy aktualizované 07/03/2024