L'udskoprávne inštitúcie

Existuje niekoľko inštitúcií pre ľudské práva, na ktoré sa môžete obrátiť ako na inštitúcie poslednej inštancie, aby ste zistili, či boli alebo neboli porušené vaše ľudské práva. Zaraďujeme sem vnútroštátne (slovenské) aj medzinárodné inštitúcie.

Každá z týchto inštitúcií má veľmi špecifické funkcie a plní svoje úlohy na základe príslušných zákonov alebo medzinárodných zmlúv. Je dôležité si uvedomiť, že:
  • Odhliadnuc  od Úradu verejného ochrancu práv, na tieto inštitúcie sa môžete obrátiť až potom, čo ste najskôr využili všetky bežné mechanizmy nápravy. Môže ísť napríklad o všeobecný súd alebo taký opravný prostriedok, ktorý máte k dispozícii ako prvý.
  • Na tu uvedené ľudskoprávne inštitúcie sa môžete obrátiť, iba ak primárne mechanizmy nápravy zlyhali a namietané porušenie vašich práv nebolo riadne prešetrené a napravené.
  • Tu zmienené inštitúcie posudzujú iba to, či je tu možnosť, že vaše ľudské práva boli porušené. Nebudú opätovne preskúmavať váš súdny spor ani vyhlasovať rozhodnutia štátu za neplatné.
Verejný ochranca práv alebo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vám navyše môžu pomôcť porozumieť vašim ľudským právam a vysvetliť, ako ich môžete chrániť.

Čítajte viac o nasledujúcich inštitúciách pre ľudské práva:

Naposledy aktualizované 16/12/2022