Súdne konanie a spravodlivý proces

Účasť na súdnych konaniach môže v ľuďoch vyvolávať obavy, predovšetkým v prípadoch, keď nevedia, aké sú ich práva a povinnosti. Táto príručka vás oboznámi s ľudskými právami, ktoré v konaní pred súdmi máte, i s tým, ako sú tieto práva v rámci konania zabezpečované.

Môžu nastať rôzne situácie, ktoré vás prinútia ísť na súd a zúčastniť sa konania. Môže sa tak stať z dôvodu existencie vášho sporu peňažného charakteru alebo z dôvodu domáhania sa práv pri rozhodovaní štátneho orgánu. Okrem toho, môžete byť napríklad i v postavení obvineného, obete alebo svedka v rámci trestného konania.

Právo na spravodlivý proces

Každé konanie musí byť uskutočnené spravodlivo a musí sa počas neho zaobchádzať so všetkými stranami konania rovnako, bez ohľadu na to, či konečné rozhodnutie bude v ich prospech alebo neprospech. V terminológii ľudských práv sa toto právo nazýva právom na spravodlivý proces. Všetky ostatné práva, záruky a povinnosti s ním musia byť v súlade. Prečítajte si viac o práve na spravodlivý proces

O tejto príručke

Táto príručka objasňuje, ako sa uplatňujú ľudské práva v rôznych typoch súdnych konaní. Oboznámenie sa s právami a povinnosťami, ktoré zabezpečujú právo na spravodlivý proces vám môže pomôcť pripraviť sa na nadchádzajúce súdne konanie, resp. vám môže pomôcť zhodnotiť konanie, ktoré už v súčasnosti prebieha. Vďaka tomu budete schopný lepšie vnímať potenciálne porušenie vašich práv a zistíte, ako v takých prípadoch konať tak, aby ste si svoje práva ochránili. 

Overte svoje vedomosti

Ak chcete využiť túto Príručku na vzdelávacie účely, Príručka vám ponúka možnosť zhodnotiť svoje znalosti v oblasti ľudských práv pred alebo po štúdiu vyplnením testov na rôzne témy zahrnuté v Príručke. Tieto testy sú dostupné pomocou nástroja Príručky na overenie vedomostí tzv.

Vyberte si niektoré z nižšie uvedených konaní a naučte sa viac o svojich právach a povinnostiach v konkrétnych situáciách alebo si prečítajte viac o práve na spravodlivý proces.

Naposledy aktualizované 16/12/2022