Civilné konanie môžete začať alebo byť stranou civilného konania v prípade existencie sporu s inou osobou (fyzickou či právnickou). Tieto spory však musia mať súkromnoprávnu povahu, napríklad ich predmetom môže byť zmluva, pracovnoprávny vzťah, škoda, dedenie alebo manželstvo.

Súd v rámci civilného konania preskúmava spory medzi osobami. Druhou stranou v rámci konania bude vo všeobecnosti iná fyzická či právnická osoba.

príklad Ak ste zaplatili obchodnej spoločnosti za dovoz kuchynského stola a táto spoločnosť vám odmietne dodať daný stôl, môžete iniciovať začatie civilného konania. 

V niektorých prípadoch môže ako druhá strana vystupovať i štát prostredníctvom štátnych orgánov. Budú to prípady, kedy štát nevykonáva verejnú moc, ale vystupuje ako akákoľvek iná osoba. 

príklad Ak si od vás štát (prostredníctvom štátneho orgánu) prenajal autobus a následne odmieta zaplatiť dohodnutú sumu za poskytnutú službu, môžete iniciovať začatie civilného konania.

Právo na spravodlivý proces

Obe strany majú v rámci konania garantované právo na spravodlivý proces. Toto právo sa zaručuje od momentu podania žaloby na súde alebo od momentu, kedy bola voči vám žaloba podaná. Toto právo sa vzťahuje i na výkon rozhodnutia (tzv. Vykonávacie konanie). 

Právo na spravodlivý proces zahŕňa kontradiktórnosť konania a rovnosť strán. To znamená: 

  • Máte právo zúčastniť sa pojednávania a používať prostriedky procesného útoku a procesnej obrany za rovnakých podmienok ako druhá strana konania. 
  • Máte právo, v rovnakom rozsahu ako druhá strana konania, predkladať dôkazy, robiť návrhy a vyjadrovať sa k veci. 
  • Súd sám neobstaráva dôkazy na to, aby zistil, aký je skutočný stav veci. Súd sa riadi len zákonom. V konaní bude úspešná tá strana, ktorá zákonným spôsobom najpresvedčivejšie dokáže svoje tvrdenia.

Zistite viac o svojich právach a povinnostiach v civilnom konaní. Ony vám zaručia spravodlivý súdny proces. Zároveň sa dozviete sa, ako postupovať v prípade, ak si myslíte, že vaše práva boli porušené.

Naposledy aktualizované 10/04/2021