Právo na spravodlivý proces

Právo na spravodlivý proces v sebe zahŕňa vaše základné práva a povinnosti a zaručuje spravodlivé súdne konanie pre všetky zúčastnené strany.

Čo je to spravodlivý proces?

Právo na spravodlivý proces vám zaručuje spravodlivé súdne konanie. To neznamená, že súd musí rozhodnúť vo váš prospech, resp. súhlasiť s vašimi tvrdeniami. Spravodlivé súdne konanie znamená, že súd bude postupovať v súlade so zákonom stanovenými postupmi a bude so všetkými stranami konania zaobchádzať rovnako tak, že súdne konanie samo o sebe bude spravodlivé a efektívne bez ohľadu na to, ako bude v danej veci rozhodnuté.

Aspekty práva na spravodlivý proces

Právo na spravodlivý proces nemožno garantovať, ak súdy nepracujú transparentne, spoľahlivo a efektívne. Základné aspekty, ktoré tvoria právo na spravodlivý proces sú aplikovateľné v rámci všetkých súdnych konaní. Tieto aspekty môžeme rozdeliť do dvoch kategórií:

Aspekty týkajúce sa súdov

Súd musí byť založený na základe zákona a sudcovia musia byť nezávislí a nestranní.

Aspekty týkajúce sa konania

Súdne konanie musí byť organizované tak, aby vám bol vždy umožnený prístup k súdu a možnosť plnohodnotne sa na konaní podieľať za rovnakých podmienok ako protistrane.

Vaše povinnosti

Mohlo by sa zdať, že zabezpečovanie práva na spravodlivý proces je výlučne zodpovednosťou súdov a štátu. Je pravdou, že ľudské práva sú štátom garantované a chránené, z čoho mu vyplývajú rôzne záväzky. Ak dôjde k porušeniu vašich práv, môže byť za to zodpovedný práve štát, ktorý vám bude musieť poskytnúť odškodnenie.

Štát je vo všeobecnosti zodpovedný za súdnu moc a postupy v nej uplatňované, pričom tieto musia spravodlivý proces zabezpečovať. Súdne konanie však môže byť spravodlivé a efektívne len vtedy, keď si i vy, ako jeho účastník, budete plniť povinnosti, ktoré vám z konania vyplývajú. Ak nekonáte tak, ako sa od vás vyžaduje a toto vaše konanie, resp. nekonanie vyústi do porušenia procesnoprávnych záruk, nebudete sa môcť domáhať toho, aby bol štát za takéto porušenie zodpovedný. 

Existujú dva druhy povinností, ktoré máte, a ktoré slúžia na ochranu vašich práv:

  • povinnosti, ktoré máte z dôvodu účasti na súdnom konaní;
  • zodpovednosť za predchádzanie porušeniu práva na spravodlivý proces  domáhaním sa svojich práv, ak takáto možnosť existuje.

Prečítajte si viac o vašich povinnostiach a zodpovednosti v rámci trestného konaniasprávneho trestania, civilného konania,  a správneho konania.

Právne predpisy

Právo na spravodlivý proces je upravené v:

Zdroje

Naposledy aktualizované 14/06/2021