Ak nesúhlasíte s rozhodnutím alebo chcete namietať konanie orgánu verejnej moci alebo ním poverenej osoby, môžete sa obrátiť na správny (administratívny) súd.

Odvolanie

Proti rozhodnutiu orgánu verejnej moci alebo ním poverenej osoby, ako je napr. Sociálna poisťovňa alebo daňový úrad, sa treba zvyčajne odvolať v dvoch krokoch: 

  1. Najprv musíte postupovať podľa postupu vybavovania sťažností konkrétneho orgánu verejnej moci. Najčastejšie ide o odvolanie na nadriadenú osobu alebo organizačnú zložku v rámci inštitúcie. Dajte si pozor, aby bola dodržaná lehota na odvolanie. V rozhodnutí, voči ktorému sa chcete odvolať, musí byť vždy uvedený postup a lehoty na odvolani.
  2. Ak po doručení rozhodnutia nariadenej osoby alebo inštancie s ním stále nesúhlasíte, môžete podať správnu žalobu na správny (administratívny) súd.

príklad Ak nesúhlasíte s rozhodnutím stavebného úradu (miestnej samosprávy), musíte najskôr podať odvolanie na miestny orgán štátnej správy (okresný úrad v sídle kraja), ktorý koná ako stavebný úrad druhého stupňa. Až potom môžete proti uvedenému rozhodnutiu druhostupňového orgánu podať žalobu na správny súd.

Právo na spravodlivý súdny proces

Táto príručka ďalej vysvetľuje, aké záruky máte, keď váš prípad posudzuje súd, konkrétne vaše právo na spravodlivý súdny proces. Správne súdne konanie musí byť v súlade so všetkými zárukami práva na spravodlivý súdny proces. Toto vaše právo začína plynúť od predloženia vášho prvého podania súdu a trvá až do vykonania konečného rozhodnutia súdu.

Získajte viac informácií o právach a povinnostiach, ktoré vám zaručujú spravodlivý súdny proces, a o tom, ako podať sťažnosť, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva.

Zdroje

Naposledy aktualizované 10/04/2021