Konanie o správnych deliktoch

Vaše menej závažné porušenie práva – správny delikt – môže byť kvalifikovaný ako priestupok alebo iný správny delikt. V oboch prípadoch musí dôjsť k naplneniu znakov výslovne vymedzených zákonom. Na rozdiel od trestného činu musí správny delikt vykazovať znaky škodlivosti pre spoločnosť. Nestačí teda, aby správny delikt vykazoval znaky skutkovej podstaty, ktoré pre konkrétny delikt ustanovuje zákon, ale musí i porušovať alebo ohrozovať záujmy spoločnosti. Pri trestných činoch sa takéto pôsobenie na záujmy spoločnosti odvodzuje priamo zo zákonného vymedzenia.

Správny delikt

Ak spáchate správny delikt, bude vám správnym orgánom uložený trest v rámci konania o správnom delikte. V prípade priestupkov správny orgán skúma, či bolo vaše konanie úmyselné. Naopak, pri iných správnych deliktoch postačuje nesplnenie povinností stanovených zákonom.
 
Správne delikty sú preskúmavané:
  • obcou
  • okresným úradom
  • Policajným zborom (napríklad pri porušení pravidiel cestnej premávky)
  • inými orgánmi verejnej moci, ktorým túto právomoc priznáva zákon

Obvinenie zo spáchania správneho deliktu

Ak ste boli obvinený zo spáchania správneho deliktu, boli ste obvinený z porušenia zákona, ktoré však nevykazuje takú spoločenskú závažnosť, aby mohlo byť považované za trestný čin.
 
príklad Napríklad mohli ste byť príslušníkom Policajného zboru pokutovaný za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti alebo daňovým úradom za oneskorené podanie daňového priznania. 
 
Vaše konanie bude preskúmavané v rámci konania o správnom delikte, ktoré sa zakladá na rovnakých princípoch ako trestné konanie. Rozdiel je v tom, že porušenie práva je v rámci trestného konania závažnejšie.

Odvolanie v rámci správneho trestania

Ak sa rozhodnete napadnúť sankciu, ktorá vám bola v rámci konania uložená a bola potvrdená druhostupňovým správnym orgánom, musíte iniciovať začatie konania v rámci správneho súdnictva. V rámci slovenského právneho poriadku pri preskúmavaní rozhodnutí v oblasti správneho trestania sa na konanie použijú ustanovenia o konaní o všeobecnej správnej žalobe, avšak s určitými špecifikami. Na podanie žaloby v rámci správneho súdnictva však musíte najprv vyčerpať všetky ostatné riadne opravné prostriedky.

Právo na spravodlivý proces

V prípade, ak dochádza ku konaniu, v rámci ktorého správny orgán rozhoduje o uložení sankcie (pokuty, zákazu určitej činnosti, zrušení oprávnenia na výkon činnosti…) je potrebné, aby boli dodržiavané zásady práva na spravodlivý proces.
 
Existuje množstvo procesnoprávnych záruk, ktoré toto právo majú zabezpečiť, a ktoré sa uplatňujú rovnako ako v rámci trestného konania. Tieto záruky zahŕňajú napríklad právo predkladať dôkazy, právo spochybňovať dôkazy predložené orgánom verejnej moci, právo na obhajobu, právo na verejné pojednávanie (ak je nevyhnutné), právo na tlmočníka či právo odvolať sa. Niektoré záruky sa však uplatňujú v menšom rozsahu ako v trestnom konaní.

O tejto Príručke

Táto príručka vám poskytne informácie o procesnoprávnych zárukách, ktoré sú vám garantované, keď je váš prípad preskúmavaný v rámci súdneho konania. Ako bolo už spomenuté, súdy budú postupovať podľa ustanovení o konaní o všeobecnej správnej žalobe, s istými špecifikami.

Zistite viac o právach a povinnostiach, ktoré vám zaručia spravodlivý proces a o tom, ako sa domáhať svojich práv, keď máte pocit, že boli porušené.

Zdroje

Naposledy aktualizované 10/04/2021