Migrácia a azyl

Každý má právo opustiť svoju krajinu pôvodu. To, či môžete vstúpiť do inej krajiny však závisí od viacerých okolností, ako sú napríklad príčiny, prečo ste odišli zo svojej domovskej krajiny, alebo z akej krajiny pochádzate.

Migrácia zahŕňa všetky druhy presunu ľudí. Presun môže byť buď dobrovoľný alebo nútený. Príčiny prečo ľudia opúšťajú svoje domovy sa zvyčajne nazývajú „push and pull faktory”. Niektorí ľudia sú nútení odísť zo svojej krajiny z dôvodu konfliktu, prírodných katastrof alebo prenasledovania. Iných lákajú možnosti, ktoré im dané krajiny ponúkajú. Patria medzi ne ekonomické príležitosti, vzdelanie či lepšia klíma.

Neexistuje žiadna univerzálne akceptovaná definícia slova „migrant“. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) používa termín „migrant“ pre akúkoľvek osobu, ktorá sa presúva z miesta svojej obvyklej rezidencie. Môže ísť o presun v rámci krajiny, presun cez medzinárodné hranice, dočasný alebo permanentný presun a presun z rozličných príčin. Termín zahŕňa niekoľko kategórií ľudí, medzi nimi migrujúcich pracovníkov, zahraničných študentov, žiadateľov o azyl, atď.

Migrácia, azyl a ľudské práva

Je dôležité rozlišovať medzi rôznymi kategóriami migrantov, keďže každej kategórii sú garantované špecifické práva a ochrana. Medzinárodné nástroje v oblasti ľudských práv zaručujú, že všetkým osobám, vrátane migrantov, sú garantované ľudské práva, ako je právo na život, právo na ochranu pred mučením, právo na slobodu a bezpečie, atď. Utečencom sú však priznané rozsiahlejšie práva ako ostatným typom migrantov, keďže nie sú chránení ich krajinou pôvodu.

O tejto príručke

Táto príručka vysvetľuje rozdiel medzi všeobecnou migráciou a žiadaním o azyl. Vysvetľuje, v ktorých prípadoch má osoba právo vstúpiť do inej krajiny, aké sú dôsledky vstupu do krajiny bez zákonných dôvodov a aké práva má žiadateľ o azyl alebo utečenec.

Ponorte sa hlbšie

Zdroje

Naposledy aktualizované 02/06/2023