Vaša fyzická sloboda je jedným zo základných ľudských práv. Nikto nemá právo ju obmedzovať bez náležitého dôvodu. Ak vstúpite na územie Slovenskej republiky (alebo zotrváte v krajine) bez zákonného dôvodu, môžete byť zaistený orgánmi Slovenskej republiky.

Takéto zaistenie je však vážnym obmedzením vašej slobody, musí byť zákonné, nevyhnutné v demokratickej spoločnosti, v súlade s princípmi proporcionality a musí mať legitímny cieľ. Pri zaistení sa zohľadnia relevantné okolnosti, ktoré sa vás týkajú. Dôvody pre takéto zaistenie sú vysvetlené v Zákone o pobyte cudzincov

Počas zaistenia k vám musia pristupovať ľudsky. Musíte byť držaný vo vhodných podmienkach a musíte byť chránený pred akoukoľvek formou zlého zaobchádzania.

Zaistenie a ľudské práva

Aj keď ľudské práva povoľujú zaistenie, musí byť vykonané v súlade so zákonom a nie svojvoľne. Znamená to, že dôvody pre vaše zaistenie musia byť nariadené zákonom, orgány musia dodržiavať jasne stanovený postup a musia s vami zaobchádzať humánne. Proces zaistenia môže mať vplyv na také ľudské práva, ako napríklad právo na slobodu a bezpečnosť, právo na život, zákaz neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a mučenia a právo na súkromie.

O tejto časti

Táto časť má za úlohu vysvetliť ako a z akých dôvodov môžete byť zaistený, tak aby bolo zaistenie zákonné, aké základné práva počas zaistenia máte, kde budete zotrvávať a ako s vami musí byť zaobchádzané. Vysvetlí taktiež, ako sa môžete sťažovať na problémy súvisiace s vaším zaistením.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie