Procesné požiadavky zaručujú, že:

  • dostanete príležitosť zmysluplne sa zúčastniť súdneho konania
  • súdne konanie je efektívny
  • súdne konanie je prístupné verejnej kontrole

Štát ako protistrana

Vašou protistranou v konaní na správnom súde je orgán verejnej moci (napr. štát zastúpený určitým štátnym orgánom, inou verejnou inštitúciou, orgán územnej samosprávy), ktorý je v takomto konaní vždy považovaný za subjekt v lepšej pozícii ako vy. Z dôvodu tejto inherentnej nerovnosti má správny súd mimoriadnu povinnosť objektívne zistiť pravdu vo vašom prípade.

Záruky

Existuje niekoľko záruk, ktoré zabezpečujú, že budete schopný pochopiť, čo sa deje vo vašom prípade, a predložiť súdu svoje argumenty za rovnakých podmienok ako orgán verejnej moci. Tieto záruky pokrývajú celý proces počínajúc od vášho práva používať jazyk, ktorému rozumiete, až po vaše práva v odvolacích konaniach, kde je to prípustné.

Právo na spravodlivý súdny proces tiež vyžaduje, aby bolo súdne konanie rýchle a efektívne. Súdne konanie a rozsudok musia byť tiež všeobecne prístupné verejnosti. Rozsudok musí obsahovať dostatočné odôvodnenie, aby ste vy a verejnosť pochopili, prečo súd rozhodol tak, ako rozhodol.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie