Povesť vs verejný záujem

V prípade sporu je postavenie účastníkov konania dôležité pri posudzovaní prípustných hraníc kritiky. Je dôležité posúdiť úroveň ochrany, na ktorú má poškodená osoba nárok, verejný záujem v danej veci a postavenie osoby, ktorá zverejnila informácie alebo tvrdenia.

Účel uverejnenia

Určitá dávka kritiky môže byť nevyhnutná pri informovaní o záležitostiach verejného záujmu. Preto majú novinári a médiá určitú slobodu rozhodnúť sa, ako vyjadria svoju kritiku na základe informácií, ktoré majú k dispozícii. Istú kritiku môže podobne vyjadriť aj súkromná osoba, ktorá sa zúčastňuje verejnej diskusie o otázkach dôležitých pre spoločnosť.
 
Aj v prípadoch, keď sa diskusia týka predmetu verejného záujmu, musí si byť autor tvrdenia istý, že vyjadrená kritika je založená na dôveryhodných skutočnostiach a nie je vo vzťahu k nim úplne prehnaná.
 
príklad Ak noviny informujú o politických otázkach, ako je fungovanie štátnych inštitúcií alebo volebné otázky, je dovolené byť kritickejší voči osobám zodpovedným za tieto procesy.

Verejné osoby

Verejné osoby, ako sú politici alebo známe osobnosti, by mali byť pripravené prijať širšiu a tvrdšiu kritiku ako súkromné osoby, najmä pri napĺňaní svojich úloh v spoločnosti.
 
Súkromný život
Ak sa sporné vyhlásenia týkajú súkromného života verejných činiteľov, sloboda prejavu a prípustná kritika sú užšie. V týchto prípadoch budete musieť preukázať skutočný záujem verejnosti o nastolené problémy alebo odhalené informácie. Obchodné záujmy alebo zábava pre určité čitateľské publikum založené na senzáciách alebo klebetách sa preto s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú považovať za oprávnené verejné záujmy. Prečítajte si viac o ochrane súkromného života.
 
príklad Kritika ministra za dovolenku v luxusnej turistickej destinácii, zatiaľ čo štátna správa čelila úsporným opatreniam, by bola vo verejnom záujme oprávnená.

Súkromné osoby

Povesť a dôstojnosť jednotlivcov, ktorí neplnia verejnú funkciu, je chránená prísnejšie ako povesť a dôstojnosť verejných činiteľov. Je to preto, že všeobecne existuje oveľa menší verejný záujem spojený s ich profesionálnymi funkciami alebo postavením v spoločnosti, ktorý by takúto kritiku odôvodňoval.

Obmedzenia

Verejný záujem o určitú osobu neznamená, že nie je chránená jej povesť. Znamená to, že takúto kritiku je potrebné hodnotiť s prihliadnutím na úlohu, ktorú sa dané osoby rozhodli v spoločnosti vykonávať, verejný záujem o túto úlohu alebo konkrétne kritizované záležitosti a konania. V prípade sporu musia byť autori a vydavatelia preskúmavaných tvrdení schopní odôvodniť:
  • ako a prečo sa kritika týka otázky verejného záujmu
  • že skutkové tvrdenia sú pravdivé a vyjadrené názory majú dostatočný skutkový základ na ich opodstatnenie

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie