Zločiny z nenávisti a nenávistné prejavy

Nenávistné prejavy verejne propagujú nenávisť a násilie proti jednotlivcom alebo skupinám osôb, na základe ich určitých charakteristík. Nenávistné prejavy môžu byť zákonne sankcionované. Je však potrebné rozlišovať medzi nenávistnými prejavmi a zločinmi z nenávisti.

Rozlišovanie medzi nenávistnými prejavmi a zločinmi z nenávisti

Takmer všetky trestné činy definované zákonom môžu byť považované za zločiny z nenávisti, ak obsahujú dva nevyhnutné prvky – musia byť stanovené zákonom ako trestné činy a musia obsahovať prvok osobitného motívu. Na druhej strane, nenávistný prejav je špecifickým druhom trestného činu. Je to verejný prejav, ktorý šíri, podnecuje, podporuje a ospravedlňuje nenávisť alebo násilie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi na základe ich niektorých osobitných charakteristík, ako napríklad rasa, etnicita, pohlavie, vek, sexuálna orientácia, vyznanie alebo zdravotná spôsobilosť, so zámerom útočiť na ich dôstojnosť. Na rozdiel od trestného činu z nenávisti, nenávistný prejav neobsahuje prvok priestupku základnej úrovne. To znamená, že ak daný prejav neobsahuje osobitný motív alebo zámer intolerancie voči inej osobe alebo skupine osôb, nie je to sankcionovateľný trestný čin. Je to len prejav konkrétneho jednotlivca, ktorý sa posudzuje v rámci dovolených hraníc slobody prejavu. Koncept trestných činov z nenávisti je podstatne širší. Podľa slovenského práva sú trestné činy z nenávisti označované za „trestné činy extrémizmu“.  Aj keď v mnohých prípadoch v sebe zahŕňajú aj aspekt nenávistného prejavu, majú širší kontext popierania základných práv a slobôd vo všeobecnosti.
 
important Nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti majú určité podobné charakteristiky, menovite, obe sú motivované nenávisťou a netoleranciou voči jednotlivcom alebo skupinám osôb na základe ich niektorých atribútov. Pri páchaní trestného činu z nenávisti môže páchateľ niekedy aj verejne prejavovať nenávisť alebo násilie v súvislosti s etnicitou, náboženstvom alebo inými danosťami obete.
 
Na Slovensku sú nenávistné prejavy trestným činom podľa príslušných ustanovení Trestného zákona. Nenávistné prejavy nie sú chránené slobodou prejavu.
 
Čítajte viac o nenávistných prejavoch.

Prvky nenávistných prejavov v trestných činoch z nenávisti

Prvky nenávistného prejavu môžu byť rozpoznané pred, počas alebo po spáchaní trestného činu z nenávisti a štát je povinný tieto prvky pri vyšetrovaní zohľadniť.
 
príklad Ak svedkovia vypovedajú, že páchateľa počuli kričať homofóbne nadávky pred tým, ako napadol pár gayov, malo byť to byť v priebehu vyšetrovania a v ďalšom konaní zohľadnené ako priťažujúca okolnosť.
 
Ak páchateľ vlastní knihy, hudobné nahrávky alebo plagáty, ktoré svedčia o jeho predpojatosti alebo o jeho predsudkoch, malo by to byť počas vyšetrovania taktiež zohľadnené.
 
príklad Ak polícia počas prehliadky v príbytku páchateľa, ktorý zaútočil na skupinu cudzincov nájde xenofobické plagáty, zohľadní sa to počas vyšetrovania ako priťažujúca okolnosť.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie