Osobitné práva, slobody a ochrana

Médiá disponujú osobitnými právami, slobodami a ochranou, pretože sú považované za "strážcu" demokratickej spoločnosti.

Médiám sa v demokratickej spoločnosti pripisuje úloha "strážcu". Úlohou médií je teda informovať spoločnosť o záležitostiach verejného záujmu a vytvárať priestor pre spoločenskú diskusiu a dohľad zo strany verejnosti. Pri vykonávaní týchto úloh disponujú špeciálnou ochranou a právami.

Informovanie o záležitostiach, ktoré sú vo verejnom záujme

Verejnosť má právo byť informovaná o záležitostiach, ktoré sú v jej záujme. "Verejný záujem"  však nemá presnú definíciu a do istej miery závisí od kontextu.
 
príklad Správa, ako minister/-ka zneužil/-a svoju moc ovplyvňovaním výsledkov verejného tendra, zobrazenie napätia medzi rozličnými etnickými či náboženskými skupinami alebo kritika nedostatkov v policajnom vyšetrovaní vraždy jednoznačne spadá pod oblasť verejného záujmu.
 
Ochrana
Novinári pri informovaní o záležitostiach, ktoré sú vo verejnom záujme užívajú najvyšší možný stupeň ochrany. Majú tak k dispozícii väčší rozsah slobody pri kritike a zverejňovaní informácií, ktoré by za iných okolností zasahovali do práv ostatných. Ani v týchto prípadoch však nie je sloboda tlače neobmedzená, avšak akékoľvek obmedzenia musia byť vyhodnotené mimoriadne prísne. Táto ochrana ide ruka v ruke s povinnosťami a záväzkami určenými etickým kódexom správania novinára, ktorý novinári musia brať do úvahy. 

Informovanie o iných záležitostiach

Médiám sa zaručujú určité práva aj vtedy, keď neinformujú o témach verejného záujmu (napríklad v rámci zábavy). Keďže však tieto správy nie sú tak dôležité a neprevažuje pri nich verejný záujem médiá majú menšiu slobodu v oblasti kritiky alebo zverejňovania informácií či vyhlásení, ktoré by mohli zasahovať do práv iných, napríklad do práva na súkromie.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie