Verejný ochranca práv (Ombudsman, Ombudsmanka)

Verejný ochranca či verejná ochrankyňa práv (ďalej aj „VOP“) je nezávislý štátny orgán, ktorý chráni Vaše základné práva a slobody. Po vzore zahraničných inštitúcií s obdobným mandátom sa tento orgán nazýva aj ombudsman alebo ombudsmanka. Zriadenie inštitúcie verejného ochrancu práv na Slovensku je zakotvené v Ústave Slovenskej republiky a jej pôsobnosť je bližšie vymedzená v zákone o verejnom ochrancovi práv.

V čom vám môže pomôcť

Podnety týkajúce sa porušenia ľudských práv

VOP môže vyšetrovať podnety týkajúce sa namietaného porušenia ľudských práv. Avšak môže konať jedine v prípade, že váš podnet je spojený s konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou orgánu verejnej  správy (napr. orgán územnej samosprávy, miestne oddelenie policajného zboru, väzenská stráž, stavebný úrad, školský úrad), ktorými porušujú vaše ľudské práva, či osobné záujmy.

Na Kanceláriu VOP sa môžete obrátiť s akoukoľvek situáciou, ktorú považujete za porušenie ľudských práv. Pokiaľ podstata vášho prípadu leží mimo rozsahu kompetencií VOP, usmerní vás na iný štátny orgán, napr. na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré je orgánom pre rovné zaobchádzanie, Centrum právnej pomoci alebo Inšpektorát práce.

Po prešetrení Vášho podnetu môže Ombudsmanka prehlásiť, že Vaše práva boli porušené. V tomto prípade vyzve príslušný orgán verejnej správy, aby porušenie napravila. Na stránke ombudsmanky sa dozviete viac o postupe pri podávaní podnetu. Majte na pamäti, že Kancelária verejnej ochrankyne práv nie je súdny orgán a nemôže zasahovať do súdneho procesu.

Kto sa môže obrátiť na verejnú ochrankyňu práv?

Verejná ochrankyňa práv môže konať na základe podnetu fyzickej či právnickej osoby alebo na základe vlastnej iniciatívy, pokiaľ žiadny iný orgán nekoná v prípade zrejmého a závažného porušenia ľudských práv. Na Kanceláriu VOP sa môže obrátiť ktokoľvek, či je to občan Slovenskej republiky alebo cudzinec zdržiavajúci sa na území Slovenska. Pri styku s Ombudsmankou môžu fyzické osoby použiť svoj materinský jazyk.  Náklady na tlmočenie a preklad sú hradené štátom.

Ako podať podnet?

Podnet môžete podať poštou (poštovú adresu nájdete nižšie) alebo e-mailom (podnet@vop.gov.sk). Podnet môžete podať aj ústne do zápisnice. V tomto prípade by ste mali kanceláriu navštíviť osobne po dohodnutí stretnutia v časovom predstihu. Stretnutie si môžete rezervovať e-mailom alebo na telefónnom čísle (+421) 02 323 63 701. Vaše osobné údaje a vaše právo na súkromie sú chránené počas celého konania. Ombudsmanka nie je povinná prešetriť váš podnet, pokiaľ bol podaný anonymne.

Podnety týkajúce sa diskriminácie

Verejná ochrankyňa práv sa zaoberá diskrimináciou jedine v prípade “vertikálnej diskriminácie”, t.j. diskriminácie v súvislosti s porušením ľudských práv štátnym orgánom. V prípade diskriminácie podľa tzv. antidiskriminačného zákona sa musíte obrátiť na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva alebo na jednu z ďalších špecializovaných inštitúcií, uvedených v tejto časti Príručky.

Activities

  • ochrana práv a zákonných záujmov fyzickej alebo právnickej osoby v prípadoch porušenia ľudských práv na základe podnetu fyzickej alebo právnickej osoby
  • konanie na základe vlastného zváženia vo veci porušenia ľudských práv, pokiaľ to pokladá za nutné a žiadny iný štátny orgán vo veci nekoná
  • vyhotovenie a predloženie výročnej správy o svojej činnosti a o stave ľudských práv na Slovensku Národnej rade Slovenskej republiky
  • predkladanie návrhov na zmenu alebo zrušenie zákona, iného záväzného právneho predpisu alebo interného predpisu vydaného verejným orgánom, pokiaľ počas šetrenia podnetu zistí skutočnosti ukazujúce na porušenie základných práv a slobôd
  • predloženie Ústavnému súdu Slovenskej republiky na začatie konania o súlade právneho predpisu s Ústavou SR, pokiaľ implementácia tohto predpisu predstavuje ohrozenie základných práv a slobôd
  • vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o štandardoch ľudských práv a mechanizmoch ich ochrany

Viac informácií a kontakty

Tel: +421 2 323 63 701
Tel: +421 2 323 63 702
 
Adresa (osobný kontakt):
Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingova 35
811 09 Bratislava - Staré Mesto
Slovenská republika
 
Poštová adresa:
Kancelária verejného ochrancu práv
P.O. Box 1
820 04 Bratislava 24
Slovenská republika

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie