V čom vám môžu pomôcť

Ak sa domnievate, že vaše právo na ochranu osobných údajov bolo porušené, mali by ste sa sťažovať na Úrade podaním návrhu na začatie konania. Váš návrh by mal byť podaný písomne v listinnej podobe, písomne v elektronickej podobe (e-mailom) autorizovaný podľa osobitného predpisu, alebo osobne na Úrade ústnou formou do zápisnice.
 
Ak Úrad zistí porušenie vašich práv, môže nariadiť subjektu, ktorý zneužil vaše dáta, aby ich opravil alebo vymazal alebo zaručil, že vaše práva nebudú porušené inými spôsobmi.
 
Na Úrad sa môžete obrátiť aj v prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Aktivity

  • monitorovanie implementácie zákona o ochrane osobných údajov a dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov
  • prešetrenie sťažností jednotlivcov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a konanie vo veciach týkajúcich sa týchto sťažností
  • pripomienkovanie návrhov právnych predpisov a odporúčaní zameraných na zvýšenie efektívnosti ochrany osobných údajov
  • poskytovanie konzultácií v oblasti ochrany osobných údajov a poskytovanie metodických pokynov k spracovaniu osobných údajov
  • podpora povedomia verejnosti, najmä o rizikách a právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov
  • monitorovanie vplyvu nových informačných a komunikačných technológií a obchodných praktík na ochranu osobných údajov
  • spolupráca s Európskym výborom pre ochranu údajov a s dozornými orgánmi iných členských štátov EÚ

Viac informácii a kontakt

Tel: +421 232 313 214
 
Adresa:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie