Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Úrad Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ďalej „Úrad“) je nezávislý orgán, ktorý dohliada na ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím. Úrad bol zriadený na základe príslušného zákona zároveň s Úradom komisára pre deti so zámerom ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím v najširšom zmysle, v súlade s ustanoveniami Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho Opčného protokolu.

V čom vám môže pomôcť

Podnety týkajúce sa práv osôb so zdravotným postihnutím
Ako osoba so zdravotným postihnutím sa na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím (ďalej „Komisárka“) môžete obrátiť priamo alebo prostredníctvom tretej osoby konajúcej vo vašom mene, pokiaľ sa domnievate, že boli Vaše práve porušené alebo Vám bolo ich užívanie sťažené, či cítite, že ste boli diskriminovaný či diskriminovaný orgánom verejnej správy alebo súkromným subjektom.
 
Komisárka vám môže poskytnúť pomoc v súlade s jej mandátom alebo vám môže odporučiť ďalšie kroky, pokiaľ váš prípad presahuje jej právomoci. Komisárka môže po prešetrení vášho prípadu vydať svoje stanovisko. V prípade, že Váš podnet posúdi ako opodstatnený, obráti sa so svojimi odporúčaniami na subjekt, verejný či súkromný, ktorý zavinil porušenie vašich práv alebo poškodenie vášho legitímneho záujmu. Od subjektu zodpovedného za toto porušenie sa očakáva náprava priestupkov a informovanie Úradu o opatreniach, ktoré prijal.
 
Komisárka nie je oprávnená konať v trestných veciach. Pokiaľ dostane podnet, ktorý posúdi ako trestný čin, predá ho úradu prokurátora. Komisárka nemá žiadne právomoci vo vzťahu k ústavným orgánom akými sú súdy, úrad verejnej prokuratúry, Národná rada Slovenskej republiky, či Vláda Slovenskej republiky.
 
Vy alebo osoba konajúca vo Vašom mene môžete podať podnet poštou (adresa uvedená nižšie) alebo ústne do zápisnice na stretnutí s Komisárkou alebo zamestnancom úradu. O pomoc môžete požiadať aj formou online formulára alebo e-mailom na adrese sekretariat@komisar.sk.
 
Taktiež môžete zavolať na nepretržitú telefonickú linku +421(0) 911 269 021. Pri styku s Komisárkou je každý oprávnený používať svoj materinský jazyk. Úrad je možné kontaktovať použitím jazyka pre nepočujúcich, Braillovým písmom a akoukoľvek inou formou komunikácie. Náklady na tlmočenie sú hradené Úradom. 

Aktivity

  • prešetrovanie podnetov týkajúcich sa porušenia práv osôb so zdravotným postihnutím
  • monitorovanie implementácie práv osôb so zdravotným postihnutím
  • stretnutia s osobami so zdravotným postihnutím v miestach zadržania alebo väzby bez prítomnosti tretích osôb alebo v prítomnosti ich právneho zástupcu
  • vykonávanie analýz a výskumov v oblasti implementácie práv osôb so zdravotným postihnutím, ich životných podmienok a ich integrácie a plného začlenenia do spoločnosti
  • predkladanie oznámení v mene dieťaťa alebo detí podľa Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (po vyčerpaní všetkých dostupných vnútroštátnych prostriedkov nápravy)
  • presadzovanie záujmov osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti
  • konanie v záujme osôb so zdravotným postihnutím a spolupracovanie s organizáciami, ktoré zastupujú záujmy týchto osôb
  • predkladanie výročných správ Národnej rade Slovenskej republiky o svojej činnosti
  • medzinárodná spolupráca, networking a výmena príkladov dobrej praxe

Viac informácií a kontakty

Nepretržitá linka pomoci: +421 911 269 021
Tel: +421 2 20 42 03 09
Fax: +421 2 20 42 03 00
 
Adresa:
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Račianska 153
Reding Tower 2
831 54 Bratislava 35
Slovenská republika

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie