Úrad komisára pre deti

Úrad komisára pre deti (ďalej „Úrad“) je nezávislý štátny orgán, ktorý dohliada na ochranu práv detí. Úrad bol zriadený na základe príslušného zákona zároveň s Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Úrad bol založený so zámerom naplnenia všetkých ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa a jeho Opčného protokolu, ktoré dovtedy nespĺňal ani mandát Slovenského národného strediska pre ľudské práva ani mandát verejnej ochrankyne práv.

V čom vám môže pomôcť

Podnety týkajúce sa práv dieťaťa
Ako dieťa sa môžeš obrátiť na komisárku pre deti (ďalej „Komisárka“) priamo alebo prostredníctvom tretej osoby, pokiaľ máš pocit, že tvoje práva boli porušené alebo nebol zohľadnený tvoj najlepší záujem alebo pokiaľ sa cítiš diskriminovaný akýmkoľvek štátnym orgánom, či súkromným subjektom. Môžeš to urobiť aj bez vedomia, či povolenia tvojich rodičov, poručníka, opatrovníka alebo školy, ktorú navštevuješ.
 
Komisárka ti môže poskytnúť psychologickú alebo emocionálnu podporu, a môže ti poradiť ako ďalej postupovať v prípade, že tvoj prípad je mimo jej pôsobnosti. Komisárka môže po prešetrení tvojho prípadu vydať svoje stanovisko. Pokiaľ usúdi, že tvoj podnet je opodstatnený, môže sa so svojimi odporúčaniami obrátiť na subjekt, ktorý porušil tvoje právo alebo  tvoj legitímny záujem. Od subjektu zodpovedného za toto porušenie sa očakáva náprava priestupkov a informovanie Úradu o opatreniach, ktoré prijal.
 
Komisárka nie je oprávnená konať v trestných veciach. Pokiaľ dostane podnet, ktorý vyhodnotí ako trestný čin, predá ho prokuratúre. Komisárka nemá kompetencie vo vzťahu k ústavným orgánom, ako sú napr. súdy, Kancelária verejného ochrancu práv, Národná rada Slovenskej republiky, či Vláda Slovenskej republiky.
 
Ty, alebo tretia osoba konajúca v tvojom mene môžete podať podnet poštou (adresa uvedená nižšie) alebo ústne na stretnutí s Komisárkou alebo zamestnancom Úradu. Podať podnet môžeš aj formou e-mailu na adrese info@komisarpredeti.sk alebo telefonicky na čísle +421 (0) 950 439 342, ktoré je prístupné nepretržite. Pokiaľ nemáš peniaze na zaslanie podnetu poštou, všetky poštové kancelárie sú povinné tvoju zásielku doručiť aj v prípade, že sa nenachádza v obálke alebo nie je opatrená poštovou známkou. V styku s Komisárkou je každý oprávnený používať svoj materinský jazyk. Náklady na tlmočenie alebo preklad sú hradené Úradom.

Aktivity

  • preskúmavanie podnetov týkajúcich sa porušení práv dieťaťa
  • monitorovanie implementácie práv dieťaťa
  • predkladanie oznámení v mene dieťaťa alebo detí Výboru OSN pre práva dieťaťa podľa Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa (po vyčerpaní všetkých dostupných vnútroštátnych prostriedkov nápravy)
  • presadzovanie záujmov detí v spoločnosti v priamej spolupráci s deťmi alebo organizáciami pôsobiacimi v oblasti práv detí
  • vydávanie odporúčaní s cieľom zvýšenia efektívnosti ochrany práv dieťaťa
  • navštevovanie detí v miestach zadržania, t. j. kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ochranná výchova alebo výchovné opatrenie a pod., vrátane práva hovoriť s dieťaťom bez prítomnosti tretích osôb a vydávania odporúčaní
  • predkladanie výročných správ o svojej činnosti Národnej rade Slovenskej republiky

Viac informácií a kontakty

Nepretržitá linka pomoci: +421 950 439 342
Tel: +421 (0) 2 32 19 16 91
Fax: +421 (0) 2 32 19 16 99
 
Adresa:
Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava
Slovenská republika

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie