V čom vám môžu pomôcť

Centrum právnej pomoci vám môže poskytnúť štátom platenú právnu pomoc (asistenciu právnika) v prípade, že si právne služby nemôžete dovoliť platiť sami. Centrum môže poskytnúť právnu pomoc v občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych a obchodnoprávnych veciach rovnako ako v konaní pred súdom v správnom súdnictve.
 
Vy ako fyzická osoba ste oprávnená na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci za predpokladu, že spĺňate nasledujúce kritériá:
  • nachádzate sa v situácii materiálnej núdze, t.j. ste poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo váš príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima a využívanie právnych služieb nie ste schopný zabezpečiť vlastným majetkom
  • súdny spor, ktorého sa zúčastňujete, nie je zjavne neúspešný
  • hodnota súdneho sporu presahuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej osobitným zákonom
Ak váš príjem nepresahuje 1,6-násobok sumy životného minima, ale nemôžete svojim majetkom zabezpečiť využitie právnych služieb a zároveň spĺňate všetky ostatné kritériá, máte právo na právnu pomoc s finančnou účasťou vo výške 20% nákladov právneho zastúpenia.
 
Prihláška pre právnu pomoc musí byť odovzdaná na predpísanom formulári. Ak sa váš prípad týka odpustenia dlhu, mali by ste využiť iný formulár. Návrh môže byť zaslaný mailom, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo prostredníctvom ústredného vládneho portálu. Ak je vaša žiadosť neúplná, Centrum právnej pomoci pozastaví konanie a zavolá vám na napravenie nedostatkov vo vašej žiadosti. Po splnení vyššie spomínaných podmienok, Centrum právnej pomoci rozhodne o nároku na právnu pomoc do 30 dní. Môžete podať sťažnosť vzťahujúcu sa na rozhodnutie Centra mailom prostredníctvom vzorového formulára, ktorý môžete nájsť na stránke Centra.
 
Môžete požiadať o osobnú konzultáciu v akejkoľvek regionálnej pobočke alebo oddelených konzultačných jednotiek Centra cez rezervačný systém.
Centrum riadi 15 regionálnych kancelárií a 30 detašovaných konzultačných pracovísk po celom Slovensku.
 
Centrum právnej pomoci nemá kompetencie konať v trestnoprávnych veciach.

Linka pomoci

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa štátom platenej právnej pomoci, môžete zavolať  na číslo Call centra: 0650 105 100.

Aktivity

  • preskúmavanie žiadostí o bezplatnú právnu pomoc a poskytovanie pomoci  oprávneným klientom
  • poskytovanie predbežných konzultácií fyzickým osobám: vysvetlenie podmienok pre poskytnutie právnej pomoci, poskytovanie základného právneho poradenstva a poradenstva pre vyhotovenie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci
  • poskytovanie právnej pomoci v konaniach o oddlžení
  • poskytovanie právnej pomoci v azylových veciach v konaní o administratívnom vyhostení a v konaní týkajúceho sa zadržania štátnych príslušníkov tretích krajín
  • poskytovanie pomoci  v cezhraničných sporoch týkajúcich sa právnej pomoci v rámci Európskej únie

Viac informácii a kontakt

Tel: +421 (0) 650 105 100
 
Adresa:
Centrum právnej pomoci
(Centre for Legal Aid)
Račianska 1523/71
P.O. BOX 18
810 05 Bratislava 15
Slovenská republika

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie