Formulár

Nemusíte použiť predpísaný formulár, avšak Výbor váš silne nabáda k tomu, aby ste sťažnosť podali na vzorovom formulári, ktorý Výbor vyvinul práve na tento účel.
 

Jazyk podania

Musíte svoju sťažnosť podať v jednom z oficiálnych jazykov OSN: angličtine, francúzštine, arabčine, čínštine, španielčine alebo ruštine.

Obsah podania

Vo svojej žiadosti musíte jasne deklarovať: 
  • svoje celé meno, štátnu príslušnosť, dátum narodenia a kontaktné údaje;
  • označiť štát, ktorý porušil vaše ľudské práva;
  • ktoré ľudské práva vám boli porušené;
  • ako boli porušené (čo sa stalo, v akom časovom slede, od začiatku až do konca);
  • kedy k porušeniu došlo;
  • ktoré štátne orgány alebo inštitúcie, prípadne ich zamestnanci sa na porušení podieľali;
  • podrobný opis vašich predchádzajúcich krokov, ktoré ste vo veci urobili (ktorým orgánom alebo verejným činiteľom ste sa sťažovali, aká bola ich reakcia, počnúc prvou vami podanou sťažnosťou po posledné rozhodnutie);
  • podanie musíte vlastnoručne podpísať a označiť dátumom.
Vaše podanie musí byť jasné a zrozumiteľné. Musí obsahovať dostatok argumentov založených na faktoch a podopretými zákonmi, aby ste dokázali, že naozaj došlo k porušeniu práv.  Snažte sa uvádzať len fakty a záležitosti, ktoré sa priamo vzťahujú k veci, na ktorú sa sťažujete. Snažte sa uľahčiť prácu Výboru pre ľudské práva tým, že budete používať jednoduché a na podstatu zamerané formulácie a vyvarujete sa používaniu emocionálne zafarbených alebo urážlivých výrazov.

Dokumenty

K podaniu musíte pripojiť všetky relevantné dokumenty týkajúce sa vášho prípadu, najmä doklady o všetkých podaniach a odvolaniach, ako aj všetky odpovede, ktoré ste od príslušných orgánov dostali. Pripojte radšej kópie dokumentov ako ich originály. Ak píšete v mene inej osoby, musíte pripojiť aj overené splnomocnenie o zastupovaní. Ak dokumenty nie sú vyhotovené v jednom z oficiálnych jazykov OSN (čo je zrejme prípad drvivej väčšiny podaní zo Slovenska), musíte pripojiť preklad týchto dokumentov, alebo aspoň ich obsažné a vyčerpávajúce zhrnutie. 

Lehoty

Podanie musíte zaslať čo najskôr po tom, čo ste vyčerpali všetky vnútroštátne prostriedky nápravy. Žiadosť so všetkými sprievodnými dokumentmi a prílohami musíte zaslať Výboru v čo najkratšom čase. Nie je síce stanovená pevná časová lehota, avšak ak sa na Výbor obrátite 5 rokov po ostatnom rozhodnutí vnútroštátnej inštancie, Výbor môže odmietnuť sa s vaším prípadom zaoberať.

Adresa

Žiadosti sa zasielajú na nasledovnú adresu:
 
Petitions and Inquiries Section
Office of the High Commissioner for Human Rights 
United Nations Office at Geneva 
1211 Geneva 10
Switzerland

Právna pomoc

Pri konaní pred Výborom pre ľudské práva nemáte nárok na bezplatnú právnu pomoc. Ani OSN, ani Slovenská republika nie sú povinné vám poskytnúť advokáta, alebo hradiť náklady na zastupovanie. 
 
Ak si chcete najať právnika, musíte počítať s tým, že budete musieť za jeho služby zaplatiť z vlastných zdrojov. 
 
Podrobné informácie o tom, ako vypracovať podanie nájdete na webovej stránke Výboru pre ľudské práva

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie