Prijatie

Po prijatí vašej prvotnej sťažnosti ju Súd preskúma, aby zistil, či je úplná a či v nej nechýbajú nejaké dôležité dokumenty alebo informácie. Môže to trvať až 1 - 2 mesiace.
  • Ak Súd nepotrebuje žiadne ďalšie informácie a vaša sťažnosť je úplná, bude zaradená do poradovníka a bude postupne preskúmaná. Je možné, že o tom nedostanete žiadne oznámenie.
  • Ak vaša sťažnosť nie je úplná a potrebujete zaslať ďalšie dokumenty, Súd vám pošle list s oznámením, aký druh informácií chýba, a že vaša sťažnosť nebola prijatá. V takom prípade budete musieť znova poslať celú sťažnosť vrátane chýbajúcich informácií.

Prijateľnosť

Ak bude vaša sťažnosť posúdená ako prijateľná, bude zaradená do zoznamu žiadostí a bude podľa poradia preskúmaná. Môže sa stať, že Súd vás nebude o tom informovať.
 
Ak Súd posúdi vašu sťažnosť a dospeje k záveru, že jedno alebo viac kritérií prijateľnosti nie je splnených, dostanete asi po roku od Súdu vyrozumenie, že vaša sťažnosť bola vyhlásená za neprijateľnú.

Ďalšie preskúmanie

Ak je vaša sťažnosť prijateľná, preskúmanie vášho prípadu môže trvať až 6 - 7 rokov. Súd uprednostní určité kategórie vecí, ktoré považuje za naliehavé. Napríklad prípady týkajúce sa práv dieťaťa alebo nevybavené prípady vyhostenia, ktoré by mohli potenciálne ohroziť život alebo zdravie sťažovateľa.
 
Keď Súd pristúpi k preskúmaniu vašej sťažnosti, požiada slovenskú vládu, aby poskytla svoje stanovisko k vášmu podaniu. Súd tiež vás môže požiadať o ďalšie pripomienky alebo informácie.
 
Súd zvyčajne preskúmava prípady v rámci písomného konania, čo znamená, že nebudete musieť cestovať do Štrasburgu. Vo výnimočných prípadoch môže Súd rozhodnúť o verejnom pojednávaní. V takom prípade vás bude o tejto skutočnosti včas informovať.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie