Je všeobecne známe, že okrem práv máme aj povinnosti. Vaše povinnosti vo sfére ľudských práv vyplýva z veľmi elementárneho princípu: ak rešpektujete druhých, budú aj druhí rešpektovať vás.

Rešpekt k druhým

Je vašou zodpovednosťou rešpektovať, mať v úcte druhých: ľudí vo vašom okolí, ale aj ostatných členov spoločnosti vo všeobecnosti. Rešpekt môže znamenať rôzne veci: byť tolerantný a nebyť nespravodlivo diskriminujúci voči tým, čo sú iní, odlišní, byť nápomocný, vľúdny, ohľaduplný ap. Ak sa správate k druhým týmto spôsobom, spravidla to zlepší prostredie, v ktorom trávite svoj každodenný život.

Vyrovnávanie práv

Ak uplatňujete svoje práva, snažte sa rešpektovať hranice, ktorých prekročením by ste mohli rušivo zasiahnuť do práv druhých. Neznamená to, že sa máte zásadným spôsobom obmedzovať alebo že by vaše práva boli menej dôležité ako práva druhých. Ale môžete sa snažiť dať do rovnováhy vaše záujmy a záujmy druhých tak, aby si každý mohol užívať svoje práva k spokojnosti.

príklad Ak sa rozhodnete vysloviť svoj názor na niektoré spoločenské alebo politické záležitosti na internete, nepoužívajte urážlivý jazyk a neuchyľujte sa k osobným invektívam.

Spolupráca

Napokon, ak ste sa na niektorej inštitúcii sťažovali na porušenie vašich práv, máte zároveň povinnosť spolupracovať. Ak sa sťažujete na porušenie vašich ľudských práv, zvyčajne musíte napísať a podať oficiálny podnet v takom alebo onakom formáte. Je vašou úlohou vysvetliť všetko, čo je vám o prípade známe a čo môže byť z hľadiska podstaty veci relevantné, a to najpodrobnejšie, ako dokážete. Ak inštitúcia zaoberajúca sa vaším podnetom potrebujete viacej informácií, je vo vašom najlepšom záujme poskytnúť čo možno najviac informácií.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie