Existujú určité vnútroštátne i medzinárodné ľudskoprávne normy a dokumenty, ktoré môžu byť pre vás dôležité.

Slovenské

Na Slovensku sú ľudské práva zakotvené v najvyššom zákone štátu, v Ústave Slovenskej republiky. Druhá hlava Ústavy obsahuje výpočet základných ľudských práv a slobôd. 

Popri Ústave, existujú mnohé ďalšie osobitné zákony, ktoré garantujú a ďalej upravujú výkon niektorých ľudských práv alebo práv osobitných skupín obyvateľstva. Práva dieťaťa sú napríklad garantované a upravené zákonom o rodine, školským zákonom alebo zákonom o komisárovi pre deti.

Existujú aj iné zákony, ktoré nie sú priamo ľudskoprávnymi dokumentami, ale upravujú a ochraňujú rôzne aspekty ľudských práv.

príklad Trestný poriadok obsahuje ustanovenia, ktoré garantujú vaše ľudské práva v trestnoprávnom konaní. Tlačový zákon a zákon o vysielaní a retransmisii zas upravujú niektoré aspekty slobody prejavu a práva na informácie.

Európske a medzinárodné

Slovenská republika pristúpila k niekoľkým medzinárodným ľudskoprávnym dokumentom, ktoré sa tým stali pre ňu záväznými.

Niektoré dokumenty sú všeobecné a obsahujú široký katalóg ľudských práv. Sú to:

Európsky dohovor o ľudských právach

Európsky dohovor o ľudských právach a jeho protokoly zahŕňajú široký rozsah občianskych a politických práv. Dohľad nad implementáciou Dohovoru jednotlivými členskými štátmi vykonáva Európsky súd pre ľudské práva (ďalej aj „Súd“ ), na ktorý sa môžete obrátiť aj vy ako fyzická osoba. 

Čítajte viac o možnostiach vášho prístupu k Súdu.

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach

Rovnako ako Európsky dohovor o ľudských právach, aj Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ďalej aj “Pakt”) obsahuje široký katalóg občianskych a politických práv. Na rozdiel od európskeho dohovoru, Pakt je záväzný pre mnoho štátov na celom svete. Implementáciu Paktu je monitorovaná Výborom OSN pre ľudské práva, expertný kvázi súdny orgán, na ktorý sa môžete obrátiť aj ako jednotlivec. 

Čítajte viac o možnostiach vášho prístupu k Výboru pre ľudské práva.

Európska sociálna charta

Európska sociálna charta obsahujú dlhý zoznam hospodárskych a sociálnych práv. Európsky výbor pre sociálne práva monitoruje dodržiavanie Charty jednotlivými členskými štátmi. Výbor neprijíma individuálne sťažnosti, ale je otvorená voči kolektívnym sťažnostiam určitých typov organizácií.

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach

Ako tomu už názov napovedá, tento pakt stanovuje široký katalóg hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv. Tento pakt je tiež záväzný pre mnoho štátov na svete. Jeho implementácia je monitorovaná Výborom OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ktorý je tiež otvorený individuálnym sťažnostiam.  K Opčnému protokolu k uvedenému paktu, ktorý zakladá právo individuálnych sťažností, sa zatiaľ pripojilo len málo európskych krajín. Slovensko je však jednou z týchto krajín. Ak sa domnievate, že vaše hospodárske, sociálne a lebo kultúrne práva boli štátom porušené, môžete sa na Výbor obrátiť za podmienok upravených v Opčnom protokole.

Ďalšie medzinárodné dokumenty vzťahujúce sa na právach osobitných skupín ľudí
  • Medzinárodný dohovor na zabránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie (čítajte dokument)
  • Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie proti ženám (čítajte dokument)
  • Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestaniu (čítajte dokument)
  • Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestaniu (čítajte dokument

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie