Štát je hlavným garantom ľudských práv a má právomoc prijať nevyhnutné opatrenia na ochranu vašich ľudských práv. Je preto zodpovedný za to, ak sa vaše ľudské práva porušili.

Situácia vedúca k porušeniu ľudského práva môže vzniknúť v nasledujúcich prípadoch:

Priame porušenie práva štátom

Porušenie ľudského práva môže byť spôsobené osobami v službách štátu, takéto konanie je potom považované za porušenie práva štátom. Osoby zastupujúce štát môžu patriť k rôznym zložkám: môžu to byť zamestnanci a zamestnankyne vládnych alebo miestnych samosprávnych orgánov a inštitúcií, osoby pracujúce v policajnom zbore, na prokuratúre, či sudcovia a sudkyne.

príklad Vaše právo na spravodlivý proces bolo porušené, ak sudca nepripustil predloženie vašich tvrdení súdu v situácii, keď podľa zákona ste na to mali nárok, pričom druhá strana takú možnosť mala. V tomto prípade štát priamo porušil vaše právo, pretože súd (a sudca) sú súčasťou štátu.

Neposkytnutie ochrany štátom

Štát vás neochránil pred porušením práva, napriek tomu, že mal takú povinnosť. V tomto prípade mohol problém vzniknúť zo sporu medzi vami a inou súkromnou osobou, pričom štát mal zasiahnuť, aby vás ochránil, lenže túto svoju povinnosť zanedbal.

príklad Ak ste boli napadnutí na ulici, štát je zodpovedný za vyšetrenie tohto trestného činu a za potrestanie páchateľa, prostredníctvom polície a prokuratúry. Tu je dôležité rozlišovať medzi tým, že konanie páchateľa je trestným činom, ale nie ľudskoprávnym deliktom. Ak však polícia nevyšetrí uvedený trestný čin zodpovedne a správne a vy sa tým stávate bezmocným, dochádza k porušeniu vašich ľudských práv.

dôležité Akýkoľvek jednotlivý negatívny incident alebo konfrontácia medzi dvoma členmi spoločnosti nemusí nevyhnutne viesť k porušenie ľudských práv. Štát nie je povinný zasiahnuť v každej takej situácii.

príklad Môžete sa cítiť dotknutý alebo urazený drzým správaním vašich susedov, alebo ak neuposlúchnu vaše výzvy, aby sa správali menej hlučne. Ale štát nemusí nevyhnutne zasiahnuť, pokiaľ tento konflikt nepresiahne určité rámce bežných susedských vzťahov, a v tomto prípade teda nedochádza zo strany štátu k porušenie ľudských práv neposkytnutím ochrany.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie