Štát a ombudsman

Keďže štát je hlavným garantom ľudských práv, musí zabezpečiť, aby boli ľudské práva rešpektované a chránené v celej krajine. Ľudské práva musia byť rešpektované a zahrnuté v rozhodovaní a konaní všetkých štátnych orgánov a inštitúcií – súdov, orgánov činných trestnom konaní, ústredných orgánov štátnej správy aj miestnych a regionálnych samosprávnych orgánov. Navyše, na Slovensku máme osobitnú inštitúciu – verejného ochrancu práv respektíve verejnú ochrankyňu práv (ombudsmanku), ktorá dohliada nad dodržiavaním a ochranou ľudských práv. Na Slovensku máme aj ďalšiu nezávislú ľudskoprávnu inštitúciu zriadenú zákonom – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré zároveň vykonáva funkciu celoštátnej inštitúcie pre rovné zaobchádzanie, čiže dohliada nad dodržiavaním antidiskriminačného zákona. 

Čítajte viac o verejnom ochrancovi práv.

Čítajte viac o Ústavnom súde.

Európske a medzinárodné inštitúcie

Často dochádza k prípadom, že keď je za porušenie ľudských práv štát, systém jeho vnútroštátnych ochranných a nápravných mechanizmov nie je dostatočne vybudovaný alebo spoľahlivý na vyriešenie problému. Existujú preto aj na medzinárodnej úrovni inštitúcie, ktoré dohliadajú na dodržiavanie a vymáhateľnosť ľudskoprávnych záväzkov štátov. Takými inštitúciami môžu byť medzinárodné súdy (akým je napríklad Európsky súd pre ľudské práva), alebo inštitúcie typu monitorovacích orgánov (akým je napríklad Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu). 

Čítajte viac o tom, ktoré inštitúcie a mechanizmy sú otvorené prijímaniu individuálnych sťažností alebo podaní.

Mimovládne organizácie

Ľudské práva sú monitorované a obhajované aj vnútroštátnymi alebo medzinárodnými mimovládnymi organizáciami. Sú to najčastejšie súkromné neziskové organizácie, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti obhajoby určitých konkrétnych práv na rôznych úrovniach, poskytujú právnu pomoc obetiam porušovania ľudských práv a/alebo organizujú kampane na zvyšovanie povedomia o ľudských právach. Viaceré mimovládne organizácie pôsobiace celosvetovo boli v minulosti významne nápomocné v zápase o presadenie dodržiavania nedostatočne  chránených a uznávaných ľudských práv.

Čítajte viac o organizáciách pôsobiacich na poli ľudských práv na Slovensku.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie