Čo je sloboda prejavu?

Každý má právo šíriť svoje názory a myšlienky a zdieľať informácie v akejkoľvek podobe. V terminológii ľudských práv sa uvedené právo nazýva sloboda prejavu. Toto právo zakazuje štátu aj ostatným ľuďom v spoločnosti cenzúru a môže byť obmedzené iba z veľmi závažných dôvodov.

Demokracia

Sloboda prejavu je dôležitým ľudským právom, ktoré je nevyhnutné pre demokratickú spoločnosť. Umožňuje slobodnú výmenu myšlienok, názorov a informácií a tým umožňuje členom spoločnosti vytvárať si vlastné názory na spoločensky významné otázky. Sloboda prejavu napomáha verejnej diskusii a podporuje slobodnú a nezávislú tlač, informované občianstvo a transparentné fungovanie štátu.

Rozsah

Sloboda prejavu chráni takmer všetky spôsoby, prostredníctvom ktorých sa môžete vyjadrovať, bez ohľadu na obsah alebo tón vašej správy. Zahŕňa všetky:
  • priestory (verejné a súkromné)
  • účely (politické, umelecké a obchodné)
  • formy (slová, obrázky a zvuky)
  • médiá (filmy, karikatúry, rozhlas, televízia a sociálne médiá)
príklad Môžete napríklad napísať komentár k článku na internetovom portáli, hrať pieseň na verejnosti, zobrazovať na ulici reklamu alebo nosiť tričko s určitou myšlienkou.
 
Sloboda prejavu vás chráni pred neoprávnenými obmedzeniami prejavu, ale nezaručuje vám prístup k prostriedkom na vyjadrenie vašich myšlienok.
 
príklad Časopis alebo internetový portál môže odmietnuť uverejnenie vášho článku alebo komentára a správcovská spoločnosť sociálneho média môže komentár odstrániť.

Obmedzenia

Právo na slobodu prejavu je veľmi široké, má však svoje hranice a môže sa obmedziť. Môže sa tak stať v prípade, keď sloboda prejavu jednej osoby porušuje práva inej osoby alebo hodnoty spoločnosti ako celku. V takýchto situáciách môže štát zákonne obmedziť, alebo potrestať prejavy, ktoré spôsobujú ujmu. Môže ísť napríklad o prípady narušenia súkromného života, ohováranie, nenávistné prejavy, obscénnosť, pornografia, porušenia verejného poriadku, národnej bezpečnosti, utajovaných skutočností, obchodného tajomstva alebo autorských práv.

Akékoľvek opatrenia, ktoré obmedzujú slobodu prejavu, musia byť ustanovené zákonom, môžu sa uplatniť iba z ustanovených dôvodov (sledovať legitímny cieľ) a musia predstavovať výnimku založenú na konkrétnej situácii.

Prečítajte si viac o zákonných obmedzeniach a hodnotiacich kritériách

Nenávistné prejavy

Sloboda prejavu má obmedzenia a nevzťahuje sa na všetky prejavy. Nenávistný prejav nie je chránený slobodou prejavu a je trestateľný. Nenávistným prejavom je akákoľvek forma podnecovania, šírenia alebo ospravedlňovania nenávisti a násilia voči jednotlivcovi alebo skupine ľudí na základe určitých atribútov, napríklad rasy, etnického pôvodu, pohlavia, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo zdravotného stavu. Nenávistné prejavy sú v rozpore so základnými hodnotami demokratickej spoločnosti a štát im preto môže zákonne zabrániť alebo ich potrestať.

Prečítajte si viac o nenávistných prejavoch.

Sloboda médií

Sloboda prejavu dáva médiám osobitné práva a povinnosti. Médiá informujú spoločnosť o veciach verejného záujmu a vytvárajú tak dôležitú platformu pre verejnú diskusiu, dohľad a reflexiu. Nezávislé médiá a kvalitná žurnalistika sa preto považujú za „strážneho psa“ demokratickej spoločnosti.
 
Z dôvodu tejto úlohy zaručujú ľudské práva novinárom a médiám ďalšie práva a záruky pri výkone ich úloh. Napríklad novinárske zdroje požívajú osobitnú ochranu, keďže sa vďaka nim zhromažďujú a podávajú informácie o otázkach verejného záujmu. Novinárov nemožno nútiť, aby prezradili svoje zdroje, okrem prípadu ak to nariadi súd.
 
Prečítajte si viac o slobode médií.

Prístup k informáciám

Sloboda prejavu sa vzťahuje aj na možnosť slobodne zdieľať a prijímať akékoľvek informácie, ktoré by vás mohli zaujímať. Napríklad čítaním konkrétnych novín alebo webových stránok, počúvaním rozhlasového programu alebo sledovaním televíznej stanice. Patrí sem aj právo občana na prístup k verejným informáciám a za určitých podmienok k neverejným informáciám, ktoré majú k dispozícii štátne inštitúcie.

Prečítajte si viac o prístupe k informáciám.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie