Zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

Čo je mučenie?

Mučenie je široký pojem, ktorý nemá jednotnú univerzálne akceptovanú definíciu. Zjednodušene povedané, mučenie je spôsobovanie silnej bolesti alebo utrpenia, či už fyzického alebo psychického. Mučenie je úmyselný čin - zvyčajne sa používa na získanie informácií alebo priznania od zadržanej osoby, na jej potrestanie, donútenie, poníženie a/alebo zastrašenie.

Čo je neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie (NPZ) alebo trest?

Rozdiel medzi mučením a NPZ spočíva v závažnosti spôsobeného utrpenia. Mučenie zahŕňa najvyšší stupeň intenzity a je spôsobené úmyselne. Neľudské zaobchádzanie alebo trest zahŕňa menej utrpenia v porovnaní s mučením, musí však dosiahnuť minimálnu úroveň utpenia a spôsobiť buď skutočné telesné poškodenie, alebo intenzívne duševné utrpenie. Nemusí byť úmyselné. Ponižujúce zaobchádzanie ponižuje osobu, znevažuje jej dôstojnosť alebo vyvoláva strach. Nemusí byť úmyselné a často nemá za následok telesnú ujmu. 

Neexistuje podrobný zoznam činov, ktoré možno kvalifikovať ako mučenie alebo NPZ: vždy to závisí od okolností. Posudzovanie je relatívne a zahŕňa faktory, ako je dĺžka trvania zaobchádzania, vek, pohlavie a zdravotný stav obete, podmienky a účinky zaobchádzania atď. 

Poznámka Zákaz sa vzťahuje aj na prípady deportácie alebo vydania osoby, ak existuje reálne riziko, že osoba bude vo svojej domovskej krajine čeliť mučeniu alebo NPZ.

Možno ospravedlniť mučenie alebo NPZ?

Mučenie a NPZ nemožno ospravedlniť - tento zákaz je absolútny, bez výnimky. Ani verejný záujem, ani práva iných osôb, ani konanie obete, akokoľvek nebezpečné alebo trestné, nemôžu ospravedlniť zásah do tohto práva.

Kto chráni toto právo?

Štát je hlavným garantom ľudských práv. Jeho povinnosti sú dvojaké: negatívne (povinnosti "niečo nerobiť") a pozitívne (povinnosti "niečo robiť"). 

Negatívny záväzok vyžaduje, aby sa štát zdržal všetkých foriem zlého zaobchádzania, t. j. aby nemučil a nezaobchádzal s jednotlivcami neľudským alebo ponižujúcim spôsobom. Pozitívne záväzky vyžadujú, aby štát chránil jednotlivcov pred zlým zaobchádzaním (prijatím príslušných zákonov, poskytnutím potrebnej odbornej prípravy atď.) a aby účinne vyšetroval sťažnosti týkajúce sa zlého zaobchádzania.

Medzinárodné uznanie tohto práva

Normy zakazujúce mučenie a NPZ boli sformulované po skončení druhej svetovej vojny, keď sa medzinárodné spoločenstvo rozhodlo stanoviť spoločný štandard ochrany základných práv. V roku 1948 bola prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorej článok 5 znie: 

Nikto nesmie byť mučený ani podrobený krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu

Tento zákaz sa nachádza aj v univerzálnych a regionálnych dohovoroch o ľudských právach. V roku 1984 prijala OSN samostatný právny dokument venovaný výlučne zákazu mučenia a NPZ - Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

V kontexte

Zdroje

Naposledy aktualizované 19/04/2024