Zaobchádzanie a bezpečnosť

Máte právo byť vo väzení v bezpečí a cítiť sa bezpečne.

Aby ste vo výkone trestu odňatia slobody zaistili svoju bezpečnosť:

  • Väzenský personál musí rešpektovať vaše ľudské práva a dôstojnosť. Nemôžu využívať svoju autoritu na to, aby vás slovne alebo fyzicky obťažovali alebo týrali.
  • Väzenský personál vás musí chrániť pred inými väzňami, ktorí by vás mohli obťažovať alebo vám ublížiť. 

Ako väzeň ste povinný zabrániť potenciálnemu konfliktu tým, že naň upozorníte personál väznice alebo administratívu.

Zaobchádzanie zo strany zamestnancov zboru

Zamestnanci zboru majú voči vám určitú právomoc. Preto ju musia vykonávať v súlade so zákonom a neutrálnym a neosobným spôsobom. To znamená, že zamestnanci zboru musia pri svojej práci a správaní rešpektovať vaše ľudské práva bez ohľadu na to, kto ste a aké trestné činy ste prípadne spáchali. 

Vo všeobecnosti to znamená, že vás nemôžu mučiť, používať voči vám neprimeranú silu ani vás vystavovať akémukoľvek neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu. Takéto zaobchádzanie môže zahŕňať fyzické alebo slovné obťažovanie a ponižovanie, napríklad neustále používanie hanlivých výrazov, upieranie vašich práv, zbytočné osobné prehliadky alebo metódy trestania, ktoré nie sú povolené zákonom a sú zakázané.

Výnimky

Existujú výnimočné situácie, v ktorých je zamestnancom zboru povolené trestať väzňov za určité priestupky alebo dokonca použiť silu. Napríklad v prípade porušenia vnútorných predpisov väznice alebo ak väzeň predstavuje nebezpečenstvo pre ostatných alebo pre seba. Prečítajte si viac informácií o väzenskom poriadku a bezpečnostných opatreniach.

Ochrana pred ostatnými odsúdenými

Navyše vás zamestnanci zboru nesmú vystaviť ľuďom, ktorí by vás mohli obťažovať, napadnúť alebo vám ublížiť tým, že vás s nimi umiestnia do jednej cely alebo vás s nimi akýmkoľvek iným spôsobom dostanú do kontaktu. Zamestnanci zboru musia tiež urobiť všetko, čo je v ich moci, aby zabránili možným konfliktom medzi vami a ostatnými väzňami. Ak došlo ku konfliktu, väzenská správa ho musí v plnom rozsahu vyšetriť a prijať opatrenia, aby sa podobným konfliktom v budúcnosti zabránilo.

Vaša povinnosť ako väzňa

Za vašu bezpečnosť nie je zodpovedná len väzenská správa a zamestnanci. Ako odsúdený máte povinnosť upozorniť zamestnancov zboru, ak sa domnievate, že vám hrozí nebezpečenstvo alebo by mohlo dôjsť ku konfliktu medzi vami a ostatnými väzňami.

Aké porušenia ľudských práv môžu nastať?

Ak si väzenská správa nesplní svoju povinnosť chrániť vás, môže to viesť k porušeniu zákazu mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo dokonca práva na život

Ak ste konfliktu sami nezabránili tým, že ste neupozornili zamestnancov zboru alebo správu, keď to bolo možné, nebudete môcť tvrdiť, že zamestnanci zboru alebo správa väznice vás neochránili, najmä ak o takomto konflikte nemohli vedieť. V tejto situácii nemôžu byť plne zodpovední za vašu bezpečnosť a porušenie vašich ľudských práv.

O tejto časti

V tejto časti sa dočítate viac o povinnostiach väzenskej správy chrániť vás a o vašich povinnostiach chrániť sa pred možnými konfliktmi s inými väzňami. Vysvetľuje tiež, v akých situáciách môže dôjsť k porušeniu ľudských práv. Viac informácií o používaní sily zo strany zamestnancov zboru nájdete v časti Väzenský poriadok.

Naposledy aktualizované 24/04/2023