Väzenský poriadok a bezpečnostné oparenia

Mali by ste rešpektovať vnútorné predpisy ústavu a uistiť sa, že nespôsobujete nebezpečenstvo pre ostatných ani pre seba. V opačnom prípade môžu byť proti vám použité disciplinárne tresty, bezpečnostné opatrenia alebo dokonca sila.

Správa ústavu je zodpovedná za udržiavanie poriadku v ústave a musí zabezpečiť, aby boli všetci odsúdení v bezpečí. Preto môžu príslušníci ústavu v konkrétnych situáciách uplatniť disciplinárne tresty, bezpečnostné opatrenia alebo proti vám použiť silu. Musí sa to však vždy robiť v súlade so zákonom a podľa prísnych postupov.

Disciplinárne tresty

Ak ste porušili vnútorné predpisy, správa ústavu môže proti vám začať disciplinárne konanie a potrestať vás disciplinárnym trestom. Najprísnejším trestom, ktorý môžete dostať, je samoväzba.

Bezpečnostné opatrenia a použitie sily

Príslušníci ústavu môžu proti vám použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo dokonca násilie, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie poriadku v ústave a na zabránenie ohrozenia vás alebo iných odsúdených. Tieto metódy môžu zahŕňať putá, obušky alebo dokonca strelné zbrane vo veľmi extrémnych situáciách. Tieto opatrenia sa však môžu použiť len podľa prísnych pravidiel a len vtedy, ak neexistujú iné, menej závažné donucovacie prostriedky na zabezpečenie poriadku.

Všeobecné zaobchádzanie

Tieto tresty a opatrenia sú povolené len v špecifických situáciách, ktoré boli spôsobené vaším vlastným konaním alebo správaním. Ak budete dodržiavať všetky vnútorné pravidlá ústavu, príslušníci by mali pri svojej práci a správaní rešpektovať vašu dôstojnosť a ľudské práva. To znamená, že príslušníci ústavu vás nesmú vystaviť mučeniu alebo neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu, fyzicky alebo slovne vás obťažovať alebo voči vám používať zbytočnú silu. Príslušníci ústavu na výkon trestu odňatia slobody vás musia chrániť aj pred obťažovaním a ubližovaním zo strany iných väzňov. Viac informácií o zaobchádzaní a bezpečnosti.

O tejto príručke

V tejto časti príručky sú vysvetlené základné pravidlá týkajúce sa disciplinárnych trestov, použitia sily a bezpečnostných opatrení.

Naposledy aktualizované 25/04/2023