Ak ste obvinený zo spáchania trestného činu, budete v postavení "obvineného" a vznesené obvinenie voči vám sa bude preskúmavať v trestnom konaní. V priebehu vyšetrovania môžete byť v postavení "podozrivej osoby" alebo osoby, voči ktorej bolo začaté trestné konanie. Po vznesení obvinenia môže byť obvinená osoba označená ako "žalovaná strana" alebo "odporca".

Ako obvinený máte v trestnom konaní široký rozsah práv a záruk. Majú zabezpečiť, aby ste neboli usvedčený pod nátlakom alebo v záujme niekoho iného, alebo bez toho, aby vám bola poskytnutá možnosť namietať dôkazy svedčiace vo váš neprospech alebo možnosť predkladať svoje vlastné vysvetlenia.
 
Niektoré z týchto práv sa uplatňujú priebehu celého trestného konania, teda nielen počas konania pred súdom, ale aj priebehu vyšetrovania, kým nie je začaté súdne konanie. Ako príklad možno uviesť právo zvoliť si svojho obhajcu, právo nevypovedať alebo zásadu prezumpcie neviny.

Právo na spravodlivé súdne konanie

Právo na spravodlivé súdne konanie musí spĺňať niekoľko požiadaviek na spravodlivé trestné konanie. Ide hlavne o práva, ktoré zabezpečia, že: 
  • budete informovaný, z akého skutku ste obvinený;
  • vám bude poskytnutý dostatok času na prípravu a prednesenie svojej obhajoby, ako aj možnosť namietať tvrdenia a dôkazy obžaloby;
  • nebudete donútený k priznaniu, ktoré nechcete urobiť;
  • v súdnom konaní nedôjde k neprimeraným prieťahom a že konanie bude prístupné a verejné.
V postavení obvinenej osoby máte v priebehu trestného konania aj isté povinnosti, ktoré musíte splniť, aby sa zaručila férovosť konania. Tieto povinnosti musíte dodržať, pretože v opačnom prípade nebudete môcť neskôr namietať prípadné porušenie vašich procesných práv.

Prečítajte si viac o svojich právach a povinnostiach, ktoré vám zabezpečujú spravodlivé konanie a ako sa domáhať nápravy, ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené.

Naposledy aktualizované 14/06/2021