Zrušenie trestu smrti

Čo je to trest smrti?

Trest smrti je úmyselné usmrtenie osoby ako zákonný trest za spáchaný trestný čin. 

Ani v krajinách, v ktorých je trest smrti zákonný, nie je možné potrestať týmto spôsobom všetky trestné činy. Zvyčajne sa uplatňuje v prípade najzávažnejších trestných činov (napr. vražda, znásilnenie s priťažujúcimi okolnosťami, sexuálne zneužívanie detí).

Na ceste k zrušeniu trestu smrti

Trest smrti bol dlho prijateľným trestom: až do 50. rokov 20. storočia ho používala väčšina západoeurópskych krajín. S rozširovaním režimu ľudských práv a prijímaním nových právnych nástrojov sa v 60. rokoch 20. storočia posilnilo hnutie za zrušenie trestu smrti, ktoré stále pretrváva. 

Hodnota ľudského života sa prehodnotila v 20. storočí, najmä v dôsledku dvoch ničivých svetových vojen. Výsledkom bola kodifikácia práva na život a zákaz jeho svojvoľného odňatia. Neskôr štáty urobili ďalší krok vpred a zrušili trest smrti, pretože ho považovali za neľudský a krutý trest, ktorý by sa nemal ukladať ani za najťažšie zločiny. Inými slovami, ak existuje právo na život, ktoré má každý už len tým, že je človekom, trest smrti s ním nemožno zosúladiť.

Hlavným argumentom na podporu zrušenia je možnosť omylu. Keďže poprava je nezvratná, dôkazný štandard musí byť veľmi vysoký - mala by existovať absolútna istota bez najmenších pochybností, že odsúdený je vinný. V skutočnosti môže nedostatočné právne zastúpenie, procesné chyby alebo nedostatok údajov viesť k chybám v rozsudkoch. Súdy môžu prípady opätovne preskúmať vo svetle nových dôkazov. Ak však bola osoba popravená, neexistuje iný spôsob, ako znovu nastoliť spravodlivosť, než uznať chybu. V takýchto prípadoch sa trest smrti dostáva do konfliktu s právom na spravodlivý proces. 

Podľa údajov Amnesty International, v roku 1977 bol trest smrti zrušený v 16 krajinách, zatiaľ čo do konca roka 2021 v 108 krajinách.

Na Slovensku sa posledné popravy uskutočnili v roku 1989. Trest smrti bol zrušený v roku 1990.   

poznámka 10. október je Svetovým dňom proti trestu smrti.

Medzinárodné uznanie tohto zákazu

Všetky členské štáty Európskej únie zrušili trest smrti. V článku 2 ods. 2 Charty základných práv EÚ sa uvádza:

Nikto nesmie byť odsúdený na trest smrti ani popravený.

Európsky dohovor o ľudských právach má dva protokoly týkajúce sa trestu smrti: Protokol č. 6 a Protokol č. 13. 

Protokol č. 6 zakazuje trest smrti, ale ponecháva možnosť jeho uloženia počas vojny. Protokol č. 13 zakazuje trest smrti za všetkých okolností a v preambule uvádza:

[...] zrušenie trestu smrti je nevyhnutné na ochranu tohto práva a na plné uznanie prirodzenej dôstojnosti všetkých ľudských bytostí.

Na druhej strane Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach neobsahuje striktný zákaz trestu smrti pre dospelé osoby a uvádza, že

V krajinách, ktoré nezrušili trest smrti, možno trest smrti uložiť len za najzávažnejšie trestné činy v súlade s právom platným v čase spáchania trestného činu [...].

V kontexte

Zdroje

Naposledy aktualizované 10/07/2024