Každý má právo na život. To znamená, že reprezentanti štátu sa musia nielen vyhnúť zbytočnému pozbaveniu života, ale musia ho aj aktívne chrániť a vyšetrovať každý jeden prípad neprirodzenej smrti.

To znamená, že:

  • zástupcovia štátu môžu použiť smrtiacu silu iba vo veľmi zriedkavých prípadoch, čo musí byť výnimočné a nevyhnutné
  • v prípadoch, keď si zástupcovia štátu uvedomujú, že niekomu hrozí alebo môže hroziť zbavenie života, majú povinnosť urobiť všetko pre jeho ochranu
  • ak niekto pozbavil iného života, štát je povinný to vyšetriť

Čítajte viac o:

Použitie smrtiacej sily zástupcom štátu

Všeobecné zásady

Zástupcovia štátu, ako napríklad policajt, väzenský dozorca alebo pohraničná stráž, nemôžu vo všeobecnosti pri plnení svojich každodenných povinností používať smrtiacu silu. V niektorých výnimočných prípadoch sú však nútení použiť smrteľnú silu, aby zabránili ešte väčšej škode. V čase mieru môže byť zástupcom štátu povolené použitie smrtiacej sily, iba v týchto situáciách:

  • pri obrane inej osoby pred nezákonným násilím
  • pri výkone zákonného zatknutia
  • na zabránenie úteku zákonne zadržanej osoby

príklad Väzenský dozorca môže použiť zbraň proti niekomu, kto sa snaží uniknúť z väzenia, a môže tak ohroziť ostatných ľudí. Dozorca však nesmie používať zbraň proti niekomu, kto odmieta prevoz na iné miesto, ale neohrozuje život alebo zdravie nikoho iného.

dôležité Úmyselné zabitie osoby je zakázané.

Postup použitia smrtiacej sily musí byť predpísaný vo vnútroštátnom práve a reprezentanti štátu musia prísne dodržiavať tieto pravidlá. Napríklad situácie, keď príslušník Policajného zboru môže použiť zbraň (nie niekoho zabiť), sú opísané v Zákone o policajnom zbore. Pri použití zbrane je policajt povinný v maximálnej možnej miere vykonať nevyhnutné preventívne opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu života ďalších osôb a života osoby, proti ktorej je zásah zameraný.

Kritériá hodnotenia

Smrtiaca sila môže byť použitá iba tam, kde je to nevyhnutne potrebné a musí to byť striktne primerané nebezpečenstvu, ktoré osoba predstavuje! Ak použitie sily viedlo k smrti, štát bude musieť preukázať, že:

  • bol daný jeden z vyššie spomenutých legitímnych cieľov
  • neexistovali iné účinné prostriedky na riešenie situácie
  • použitie smrtiacej sily bolo úmerné spáchanému trestnému činu a miere nebezpečenstva, ktoré osoba predstavovala (napríklad, že sa zbraň nepoužije len na to, aby zabránila niekomu v pästnom zápase s inou osobou, alebo proti osobe, ktorá pokusom o útek pred zákonným zatknutím pravdepodobne spôsobí vážnu ujmu niekomu inému)

Môže za to niesť zodpovednosť štát bez ohľadu na to, či jeho zástupcovia spôsobili smrť osoby priamo alebo nepriamo a či mali v úmysle zabiť túto osobu. Preto musí byť smrteľná sila vždy použitá opatrne a podľa možnosti po náležitom plánovaní, berúc do úvahy riziká pre všetkých okoloidúcich.

Ak štátni príslušníci nedodržali tieto pravidlá pri použití smrtiacej sily a malo to za následok smrť niekoho, bude s najväčšou pravdepodobnosťou porušené právo na život.

Povinnosť chrániť život

Ak štátne orgány vedia alebo by mali vedieť, že niečí život je skutočne a bezprostredne ohrozený, musia podniknúť všetky potrebné a primerané kroky, aby tomuto riziku zabránili.

príklad Polícia alebo príslušníci väzenskej stráže musia zadržanú osobu premiestniť z cely, ak na ňu ostatní spoluväzni zaútočili alebo ak sa jej skutočne vyhrážali smrťou.

Osobitná pozornosť sa musí venovať osobám vo výkone väzby, ako sú zadržané osoby alebo väzni, pretože štát bude musieť v prípade ich smrti poskytnúť vysvetlenie.

príklad Ak je zadržaný vážne zranený alebo vykazuje známky samovražedných skonov, ale nedostane žiadnu lekársku alebo odbornú starostlivosť a v dôsledku toho zomrie, bude to s najväčšou pravdepodobnosťou porušením povinnosti štátu chrániť život.

Povinnosť chrániť život však neznamená, že úrady musia prijať opatrenia, ktoré nemožno odôvodnene očakávať, alebo že urobia aj nemožné, aby zabrániť strate života.

Povinnosť vyšetrovať

Prokuratúra je povinná riadne vyšetriť všetky prípady, keď váš rodinný príslušník alebo blízky príbuzný zomrel počas zadržania alebo vo väzbe. Aj keď štát v týchto situáciách nemusí byť ani priamo zodpovedný za smrť, musí riadne prešetriť, čo sa stalo, a zistiť, či je niekto zodpovedný za smrť vášho člena rodiny alebo príbuzného.

Vyšetrovanie sa musí začať rýchlo a musí byť dôkladné a účinné.

Ak štát nevyšetrí smrť vášho člena rodiny alebo príbuzného, ​​bez ohľadu na to, či sa reprezentanti štátu podieľali na spôsobení smrti, bude sa to považovať za porušenie práva na život.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie