Každý má právo na humánne a dôstojné zaobchádzanie. To znamená, že zamestnanci štátu sa musia nielen vyhnúť neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo mučeniu, ale musia tiež aktívne chrániť a vyšetrovať všetky prípady, keď takéto zaobchádzanie spôsobil niekto iný.

Čítajte viac o:

Povinnosť ľudského a dôstojného zaobchádzania

Určité podmienky v mieste vášho zadržania alebo väzby (napríklad podmienky vo vašej cele ako zabezpečenie osvetlenia a počet osôb), alebo konanie reprezentantov štátu (ako použitie sily alebo osobná prehliadka), môžu spôsobiť fyzickú bolesť alebo pocit, že ste degradovaný alebo ponížený, ak sa nevykonávajú správne. Ľudské práva zakazujú štátnym inštitúciám alebo reprezentantom štátu spôsobiť vám také utrpenie kedykoľvek a v akejkoľvek situácii. Označujeme to ako zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo v najvážnejších prípadoch - mučenia.

Určité obmedzenia vašich práv nespôsobia okamžité utrpenie.

príklad Aj keď máte nárok na primeranú úroveň svetla v cele, deň so stlmenými svetlami vám zvyčajne nebude spôsobovať veľké nepríjemnosti. Štyri mesiace v pološere však môžu vážne poškodiť vašu emocionálnu pohodu alebo potenciálne poškodiť zrak.

Aby bolo možné dokázať, že s niekým bolo zaobchádzané nehumánne, ponižujúcim spôsobom alebo dokonca, že išlo o mučenie, musí byť spôsobená určitá minimálna úroveň utrpenia. Samotné nepríjemnosti, aj keď trvajú určitý čas, sa nebudú považovať za porušenie zákazu neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania. Preto musí byť vždy vyhodnotené, či došlo k obmedzeniu vašich práv a či bol dopad konkrétnej situácie na vás osobne natoľko závažný, že porušil vaše práva.

Kritériá hodnotenia

Situácie, v ktorých by sa podmienky mohli považovať za nehumánne, alebo by sa mohlo zaobchádzanie považovať za ponižujúce, sa môžu u jednotlivých osôb líšiť. Situácia, ktorá je pre jedného človeka úplne normálna, môže byť pre iného ponižujúca. Preto je dôležité každý jeden prípad vyhodnotiť osobitne, pričom sa zohľadnia charakteristiky dotknutej osoby, ako napríklad:

  • vek, pohlavie a zdravotný stav atď.

príklad Napríklad to, že budete určitý čas držaný v chladnej cele, môže zdravému dospelému človeku spôsobiť menšie nepríjemnosti; dlhšie obdobie pri nízkych teplotách však môže spôsobiť vážne utrpenie a poškodenie staršej osobe v zlom zdravotnom stave.

príklad Ak sa mäso poskytuje osobe bez osobitných stravovacích potrieb, nemalo by to spôsobiť žiadne poníženie. Nútenie osoby, ktorej náboženské viery zakazujú jesť mäso, však s najväčšou pravdepodobnosťou nielenže naruší jej slobodu náboženského vyznania, ale spôsobí jej aj poníženie a morálne utrpenie.

  • okolnosti a následky posudzovaného zaobchádzania atď.

príklad Ak je prehliadka celého tela vykonaná bez zjavných dôvodov, ale iba raz v súkromí príslušníkom rovnakého pohlavia, je nepravdepodobné, že by došlo k porušeniu zákazu ponižujúceho zaobchádzania. Ak sa však takáto prehliadka bude vykonávať každý deň po dobu jedného mesiaca, bez zjavného dôvodu, pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou o ponižujúce konanie, ktoré spôsobí vážne poníženie. Podobne, ak sa prehliadka celého tela uskutoční raz, ale vykoná sa verejne, pravdepodobne to spôsobí vážne utrpenie a bude sa považovať za ponižujúcu.

  • trvanie a frekvencia posudzovaného zaobchádzania atď.

príklad Ak dve osoby zdieľajú malú celu s dvoma posteľami, ktoré ju úplne zaplnia, ale stále majú väčšinu dňa prístup do väčšej spoločenskej miestnosti, pravdepodobne to neporuší zákaz neľudského zaobchádzania. Ak sú však tieto osoby nútené tráviť 23 hodín v cele, ktorá nemá priestor na sedenie alebo na vykonanie niekoľkých krokov, môže to spôsobiť vážne psychické a fyzické utrpenie.

Použitie sily

Na použitie sily sú prísne podmienky. Najdôležitejšie je, že by sa mala používať iba v nevyhnutných prípadoch, aby sa zabránilo nebezpečenstvu alebo sa zabezpečil poriadok. Čítajte viac o použití sily a o týchto podmienkach.

Akékoľvek použitie sily, ktoré nie je nevyhnutne potrebné, sa všeobecne považuje za porušenie zákazu neľudského zaobchádzania alebo dokonca mučenia. Aj použitie ľahkej fyzickej sily môže porušovať ľudské práva, ak zasahuje do ľudskej dôstojnosti človeka.

Na vyhodnotenie toho, či boli použitím sily porušené práva osoby, je okrem vyššie uvedených všeobecných kritérií tiež potrebné vyhodnotiť povahu konania zadržaného alebo väzňa, mieru nebezpečenstva, ktoré predstavuje, a či boli použité opatrenia na ukončenie tohto správania prehnané.

príklad Opakované presuny zadržaného alebo väzňa s použitím pút medzi budovami, pričom sa daná osoba fyzicky nebráni premiestneniu, budú v rozpore so zákazom neľudského zaobchádzania. Obmedzenie a spútanie zadržaného alebo väzňa, ktorý sa bije s iným väzňom, však s najväčšou pravdepodobnosťou neporuší zákaz neľudského zaobchádzania.

Ak použitie sily reprezentantmi štátu viedlo k smrti niekoho, čítajte si viac o práve na život.

Povinnosť vec vyšetriť

Väzenská správa alebo iné príslušné orgány zodpovedné za vaše zadržanie sú tiež povinné predchádzať a náležite vyšetrovať všetky prípady, keď s vami mohlo byť zaobchádzané neľudsky, ponižujúco alebo dokonca prišlo k mučeniu väzenskou strážou, dozorcami alebo inými väzňami. Aj keď štát v týchto situáciách nemusí byť ani priamo zodpovedný za samotné neprípustné konanie, musí náležite prešetriť vaše sťažnosti týkajúce sa zlého zaobchádzania alebo neľudských podmienok a zabrániť ich opakovaniu v budúcnosti. Ak si túto povinnosť nesplní, bude sa mať za to, že štát porušil zákaz mučenia alebo neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie