Právo na účinný prostriedok nápravy

Čo je účinný prostriedok nápravy?

Slovo "prostriedok nápravy" znamená "spôsob právneho riešenia problému alebo sporu". Inými slovami, je to prostriedok, ktorý môžu využiť osoby, ktorých práva boli porušené. 

Účinný prostriedok nápravy musí byť dostatočný, dostupný a primerane rýchly. 

Dôkladné a účinné vyšetrovanie, odškodnenie, zrušenie právneho aktu, ktorý bol prijatý v rozpore s ľudskými právami, alebo sankcie uložené osobám zodpovedným za protiprávne konanie - to všetko sú príklady účinného prostriedku nápravy. 

Poznámka Neexistuje žiadny uzavretý zoznam účinných prostriedkov nápravy: závisí od individuálnych okolností každého prípadu. Kľúčové je, aby účinný prostriedok nápravy poskytoval dostatočnú pomoc osobe, ktorá utrpela porušenie svojich práv.

Kto chráni toto právo?

Keďže štát je hlavným garantom ľudských práv, je úlohou vnútroštátnych orgánov zabezpečiť, aby sa osoby, ktorých práva neboli dodržané, mohli obrátiť so svojimi nárokmi na inštitúcie verejného sektora a súdy a získať primeranú nápravu. Z tohto práva však nevyplýva konkrétna forma nápravy - štát môže rozhodnúť o najvhodnejšom prostriedku nápravy. 

Poznámka Právo na účinný prostriedok nápravy sa často spája s hmotnými právami: právom na život, zákazom mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, právom na slobodu a bezpečnosť, právom na spravodlivý proces a inými.

Medzinárodné uznanie tohto práva

Právo na účinný prostriedok nápravy je kľúčom k uplatňovaniu ľudských práv. Nie všetkým porušeniam možno zabrániť, ale všetky si vyžadujú primeranú nápravu.

V prvom katalógu ľudských práv - Všeobecnej deklarácii ľudských práv z roku 1948 - sa v článku 8 uvádza:

Každý má právo na účinný prostriedok nápravy pred príslušnými vnútroštátnymi súdmi proti činom, ktorými sa porušujú základné práva priznané mu ústavou alebo zákonom.

Toto právo sa nachádza aj vo všetkých najdôležitejších medzinárodných a regionálnych dohovoroch o ľudských právach.

V kontexte

Zdroje

Naposledy aktualizované 12/04/2024