Ako svedok v trestnom konaní ste povinný poskytnúť svedectvo o skutočnostiach, o ktorých viete a ktoré majú pre konanie význam. Ak ste predvolaný ako svedok, je potrebné, aby ste na predvolanie reagovali a odpovedali na otázky pred súdom.

Ak ste predvolaný ako svedok na výsluch, ste podľa zákona povinný dostaviť sa na výsluch v ten deň a v čase, na ktorý ste boli predvolaný. Ste povinný pravdivo a čestne zodpovedať na všetky otázky, ktoré vám boli položené.
 
Je niekoľko výnimiek, kedy nemusíte svedčiť:
  • na základe prvej skupiny výnimiek môžete byť vypočutý, avšak môžete odmietnuť zodpovedať otázky ( ide napr. o zákaz sebaobvinenia alebo o spovedné tajomstvo osoby oprávnenej vykonávať pastoračnú činnosť)
  • na základe druhej skupiny výnimiek nemôžete byť vôbec vypočutý štátnym orgánom v priebehu trestného konania (ide napr. o služobné tajomstvo alebo zakázané informácie)
Čítajte viac o práve nevypovedať.
 
V prípade ohrozenia vás alebo príslušníkov vašej rodiny z dôvodu vašej výpovede, je povinnosťou štátu poskytnúť vám ochranu.

Ľudské práva v trestnom konaní

Ak v priebehu trestného konania vypovedáte ako svedok, a nie ako obeť alebo ako obvinený, výsledok konania má na vás len nepriamy vplyv. Z uvedeného dôvodu, a to napriek tomu, že ste sa zúčastnili konania za účelom podania svedeckej výpovede, nie ste považovaný za stranu trestného konania a neuplatní sa voči vám právo na spravodlivé súdne konanie.
 
Štát má však naďalej povinnosť chrániť váš život, zdravie, váš súkromný a rodinný život a ostatné práva, ktoré môžu byť ohrozené z dôvodu, že sa snažíte pomôcť pri vyšetrovaní trestnej činnosti.
 
Vaša účasť v trestnom konaní môže preto ovplyvniť vaše ľudské práva, napríklad:
  • právo na ochranu súkromného a rodinného života
  • právo neobviniť sám seba
  • právo na život alebo zákaz neľudského zaobchádzania, v prípade, ak hrozí skutočné nebezpečenstvo
príklad Ak ste nútený odpovedať na otázky, ktoré usvedčujú vášho manžela alebo vašu manželku, môže to viesť k porušeniu vášho práva na rodinný život. Alebo ak váš život je skutočne ohrozený z dôvodu, že ste podali svedeckú výpoveď a štát vám neposkytne dostatočnú ochranu, môže to viesť k porušeniu vášho práva na život.

Čítajte viac o právach a povinnostiach svedka a o tom, ako sa domáhať svojich práv, ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené.

Naposledy aktualizované 10/04/2021