Ak ste utrpeli fyzickú alebo morálnu ujmu ako následok spáchaného trestného činu alebo ak váš majetok bol zničený alebo oňho prišli, máte právo, aby ste boli uznaný za obeť v trestnom konaní.

Postavenie obete

Zákon priznáva postavenie obete osobe, ktorá utrpela fyzickú ujmu, poškodenie majetku, morálky alebo utrpela inú ujmu spôsobenú spáchaním trestného činu, alebo ktorej zákonom chránené práva a slobody  boli porušené alebo ohrozené trestnou činnosťou. Postavenie obete vám dáva právo:

  • byť účastníkom trestného konania
  • žiadať o náhradu škody, ktorá vám bola spôsobená

Ako obeť máte v trestnom konaní niektoré základné práva, napríklad právo na nezávislý a nestranný súd, právo na rozhodnutie prijaté v primeranom čase, právo na odôvodnené rozhodnutie a právo zúčastniť sa pojednávaní.

Ľudské práva v súdnom konaní

Vaša účasť v trestnom konaní môže mať dopad na viacero vašich ľudských práv, ako napríklad právo na spravodlivé súdne konanie, právo na ochranu súkromia a rodinného života, ako aj právo na život.

príklad Ak ste sa ako obeť zúčastnili vyšetrovania závažného trestného činu, v dôsledku čoho môže byť váš život ohrozený, neposkytnutie dostatočnej ochrany zo strany príslušných orgánov môže viesť k porušeniu vášho práva na život. Ak dochádza v priebehu konania v prieťahom v konaní a vy ste tieto prieťahy nespôsobili, môže to viesť  o porušeniu vášho práva na spravodlivé súdne konanie.

Čítajte viac o právach a povinnostiach, ktoré zaručujú spravodlivý proces a o tom, ako sa sťažovať, ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené.

Naposledy aktualizované 14/02/2024