Prezumpcia neviny znamená, že nemôžete byť označený za vinného zo spáchania trestného činu, z ktorého ste boli obvinený, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu vo vašom prípade.

Považovaný za nevinného

Uvedená zásada znamená, že mimo súdnej siene sa s vami musí zaobchádzať ako s nevinným všetkými stranami zúčastnenými na konaní, osobitne predstaviteľmi štátnych orgánov. Prezumpcia neviny však neznamená, že sa prokurátor nemôže počas súdneho pojednávania vyjadriť, že ste vinný zo spáchania trestného činu.

Verejní činitelia sú oprávnení informovať médiá o konaní vedenom voči vám, avšak nesmú sa vyjadrovať  k otázkam vašej viny alebo druhu trestu, ktorý by vám mal byť uložený skôr, ako je vynesený konečný rozsudok vo vašej veci.

príklad Ak by sa prokurátor alebo vyšetrovateľ vyjadrili počas prebiehajúceho konania pre médiá v tom zmysle, že ste určite spáchali trestný čin, z ktorého ste obvinený, išlo by o porušenie zásady prezumpcie neviny.

Náznaky viny

Prezumpcia neviny tiež znamená, že sú zakázané aj akékoľvek priame náznaky smerujúce k vysloveniu vašej viny. Aj vyjadrenie, ktoré sa priamo netýka vašej viny môže byť považované za porušenie tejto domnienky. Za účelom zistenia, či predmetné vyjadrenie je spôsobilé porušiť prezumpciu neviny, je dôležité posudzovať nielen vyslovené slová, ale aj celkový význam a podtext tohto vyjadrenia.

Povinnosť dodržiavať prezumpciu neviny sa tiež týka sudcov, ak sa vyjadrujú alebo rozhodujú predtým, než je vyhlásený konečný rozsudok.

príklad Vyjadrenie (aj keď nepriame), že obžalovaný je vinný zo spáchania trestného činu, ktoré by bolo súčasťou rozhodnutia o vzatí do väzby, by bolo porušením prezumpcie neviny.

Prezumpcia neviny sa uplatňuje vo všetkých štádiách trestného konania, a to aj v odvolacom konaní.

Zdroje

Naposledy aktualizované 13/02/2024