Právo na spravodlivý proces

Čo je právo na spravodlivý proces?

Právo na spravodlivý proces zaručuje spravodlivé súdne konanie. Spravodlivý proces znamená, že súd správne dodržiava všetky postupy a zaobchádza so všetkými stranami rovnako, takže samotný proces je spravodlivý a účinný bez ohľadu na rozhodnutie a výsledok. 

Právo na spravodlivý proces zahŕňa požiadavky na súd a jeho zloženie, ako aj procesné záruky počas konania. 

Toto právo sa vzťahuje na rôzne druhy konaní: trestné, občianske a správne.

Požiadavky na súd

Právo na spravodlivý proces si vyžaduje, aby bol súd zriadený zákonom a jeho sudcovia boli nezávislí a nestranní. "Zriadený zákonom" znamená, že existuje zákon, ktorý vysvetľuje, ako súd funguje a akými pravidlami a postupmi sa riadi pri prejednávaní veci. "Nezávislosť sudcov" znamená, že sudcovia sa riadia len zákonom a nie sú ovplyvňovaní nikým iným. Okrem toho "nestrannosť" vyžaduje, aby sudcovia nemohli byť osobne zainteresovaní na výsledku prípadu, neboli zaujatí alebo predpojatí.

Procesné záruky

Právo na spravodlivý proces zahŕňa niekoľko dôležitých procesných záruk, ktoré pomáhajú zabezpečiť spravodlivosť súdneho konania. Nasledujúce záruky sa vzťahujú na všetky druhy konaní:

 • Verejnosť pojednávania
 • Prejednanie veci v primeranej lehote
 • Rovnosť zbraní
 • Prístup k advokátovi alebo možnosť zastupovať sa sám 
 • Odôvodnené rozhodnutie

V kontexte trestného konania toto právo znamená, že obvinená osoba sa považuje za nevinnú, kým sa nepreukáže jej vina.

Okrem uvedeného má obvinený v trestnom konaní tieto záruky:

 • Dostať informácie o povahe a dôvode obvinenia
 • Byť prítomný na súdnom konaní
 • Primeraný čas a možnosti na prípravu obhajoby
 • Zákaz sebaobvinenia 
 • Vypočutie svedkov 
 • V prípade potreby bezplatná pomoc tlmočníka

Kto chráni toto právo?

Štát je hlavným garantom ľudských práv, a preto musí zabezpečiť, aby mal každý prístup k nezávislým a nestranným súdom, ktoré posudzujú prípady a dodržiavajú príslušné procesné záruky. V prípade porušenia práv osoby môže byť štát braný na zodpovednosť a musí poskytnúť odškodnenie. Súdny proces však môže byť spravodlivý a účinný len vtedy, ak si v ňom účastníci plnia aj svoje povinnosti. Napríklad dostaviť sa na pojednávanie a dodržiavať procesné lehoty.

Medzinárodné uznanie tohto práva

Normy na ochranu práva na spravodlivý proces boli sformulované po skončení druhej svetovej vojny, keď sa medzinárodné spoločenstvo rozhodlo stanoviť spoločný štandard ochrany základných práv.

V roku 1948 bola prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá v článku 10 uvádza 

Každý má právo, aby jeho vec bola spravodlivo a verejne prerokovaná nezávislým a nestranným súdom, ktorý rozhodne o jeho právach a povinnostiach, ako aj o akomkoľvek trestnom obvinení proti nemu.

Toto právo bolo neskôr začlenené do medzinárodných a regionálnych dohovorov o ľudských právach.

V kontexte

Zdroje

Naposledy aktualizované 10/07/2024