Ochrana majetku

Čo je ochrana majetku?

Zjednodušene povedané, majetok je predmet, ktorý niekomu patrí. 

Ochrana majetku je pravidlo, ktoré zabezpečuje, že každá osoba má právo vlastniť majetok a nesmie byť oň pripravená. 

poznámka Podľa tohto pravidla sa majetok neobmedzuje len na hmotný tovar: zahŕňa napríklad aj akcie spoločností, duševné vlastníctvo (ako sú ochranné známky) a dávky sociálneho zabezpečenia. Dokonca aj profesionálna prax osoby (napr. lekárska alebo právnická) sa môže v niektorých prípadoch kvalifikovať ako "majetok".

Môže byť zbavenie majetku oprávnené?

Áno, toto právo nie je absolútne. Osoba môže byť zbavená svojho majetku vo verejnom záujme a v súlade so zákonom.  

Medzi oprávnené verejné záujmy patria:

  • zabezpečenie väčšej sociálnej spravodlivosti v oblasti bývania ľudí
  • prijatie územných plánov a plánov rozvoja mesta
  • predchádzanie hromadnému bezdomovectvu
  • opatrenia na boj proti obchodovaniu s drogami a pašovaniu
  • predchádzanie daňovým únikom

Nejde o uzavretý zoznam: o tom, či je verejný záujem oprávnený, sa rozhoduje individuálne. 

Aj keď sa odňatie majetku uskutočňuje vo verejnom záujme, musí byť primerané - to znamená, že opatrenie by malo zodpovedať cieľu a nemalo by presahovať to, čo je potrebné na jeho dosiahnutie. V takýchto prípadoch má štát zvyčajne povinnosť zaplatiť dotknutému vlastníkovi náhradu. Presná výška náhrady sa určuje v každom jednotlivom prípade - nie vždy to musí byť plná trhová hodnota nehnuteľnosti. 

Príklad Vo veci Tre Traktörer Aktiebolag proti Švédsku orgány odňali žiadateľovi (spoločnosti prevádzkujúcej reštauráciu) licenciu na podávanie piva, vína a rôznych alkoholických nápojov z dôvodu zlého hospodárenia a nedostatočného vedenia účtovníctva. Súdny dvor nezistil žiadne porušenie vlastníckych práv, pretože opatrenia sledovali všeobecný záujem - obmedzenie konzumácie a zneužívania alkoholu.

Kto chráni toto právo?

Keďže štát je hlavným garantom ľudských práv, musí zabezpečiť dodržiavanie ochrany vlastníctva. 

Povinnosti štátu sú dvojaké: negatívne (povinnosti "niečo nerobiť") a pozitívne (povinnosti "niečo robiť"). Negatívna povinnosť vyžaduje, aby štát do tohto práva protiprávne nezasahoval. Pozitívne povinnosti zahŕňajú vytvorenie právnych mechanizmov, ktoré umožňujú dodržiavanie vlastníckych práv a primerané prostriedky nápravy v prípade ich porušenia.

Medzinárodné uznanie tohto práva

Právo vlastniť majetok je úzko spojené s osobnou slobodou. Počas vojen sú obete pripravené nielen o život, ale predovšetkým o svoj majetok. Rešpektovanie ľudských práv teda zakotvuje aj rešpektovanie toho, čo človek vlastní. 

V prvom katalógu ľudských práv - Všeobecnej deklarácii ľudských práv z roku 1948 - sa v článku 17 uvádza:

1. Každý má právo vlastniť majetok sám, ako aj spoločne s inými.

2. Nikto nesmie byť svojvoľne zbavený svojho majetku.

Toto právo sa nachádza aj v Protokole 1 k Európskemu dohovoru o ľudských právach a Charte základných práv Európskej únie, ako aj v ďalších medzinárodných dohovoroch. 

poznámka Toto právo nie je výslovne uznané v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach ani v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.

V kontexte

Zdroje

Naposledy aktualizované 12/04/2024