V určitých situáciách môže byť osoba, ktorá je obvinená zo spáchania trestného činu, vzatá do väzby. Zadržanie vo väzbe sa však musí vykonávať zákonne a pri rešpektovaní štandardov ľudských práv.

Zadržanie vo výkone väzby znamená, že budete zadržiavaný počas vyšetrovania trestného činu políciou a môžete trvať počas skúšobnej doby. O tom, či vás majú vziať do väzby, musí rozhodnúť sudca (sudca pre prípravné konanie alebo predseda senátu). Tiež vás môžu zadržať, keď sa váš súdny proces už začal. Potom rozhodne o vašom zadržaní ten istý súd, ktorý rozhoduje o vašej trestnej veci. Na Slovensku budete za účelom väzby umiestnený v ústave na výkon väzby.

Môžete byť vzatý do väzby, ak je sudca pre prípravné konanie alebo súd presvedčený, že je na to dobrý dôvod. Dôvody, aby ste boli držaný vo väzbe, musia byť jasne uvedené v zákone. Na Slovensku stanovuje tieto dôvody Trestný poriadok.

Počas väzby ste pozbavený slobody a môžete sa cítiť obzvlášť bezmocný a zraniteľný. Väzba je považovaná za najprísnejšiu formu opatrenia v predsúdnom konaní. Rozhodnutie o väzbe by sa preto nemalo prijímať ľahkovážne. Ako sa môžete dozvedieť, či k tomu došlo zo zákonných dôvodov a podľa správnych postupov?

O tejto príručke

Táto príručka vysvetlí, prečo a ako môžete byť držaný vo väzbe, základné práva, ktoré máte vo väzbe, kde bude držaný počas výkonu väzby, a ako s vami musí byť zaobchádzané a čo by sa malo stať pri vašom prepustení. Vysvetlí tiež, ako sa môžete sťažovať na problémy spojené s väzbou.

Zdroje

Naposledy aktualizované 27/04/2021