Katalóg ľudských práv obsahuje rôzne práva a slobody. Tieto práva a slobody môžu byť tematicky rozdelené do dvoch hlavných skupín: v jednej skupine sú občianske a politické práva a v druhej hospodárske, sociálne a kultúrne práva. V skutočnosti sú všetky ľudské práva vzájomne podmienené a prepojené: odňatie jedného práva môže mať nepriaznivý dopad aj na výkon iných práv.

Občianske a politické práva

Občianske a politické práva predovšetkým ochraňujú jednotlivcov pred štátnou mocou a pred neoprávnenými zásahmi do ich životov. V zásade zaručujú, aby ste mohli žiť v spoločnosti bezpečne a zúčastňovať sa na verejnom živote. V záujme toho musí štát ochraňovať a plne rešpektovať všetky vaše občianske a politické práva.

Hospodárske, sociálne a kultúrne práva

Hospodárske, sociálne a kultúrne práva garantujú, aby každá osoba mala vytvorené podmienky na zabezpečenie svojich základných hospodárskych, sociálnych a kultúrnych potrieb. Tieto práva sa úzko viažu k nášmu blahobytu. Štáty musia podniknúť nevyhnutné kroky v záujme plnej realizácie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv.

V niektorých prípadoch môže ochrana a naplnenie týchto práv vyžadovať značné množstvo zdrojov, a tie niektoré štáty nemusia mať k dispozícii. Avšak nedostatok zdrojov neoprávňuje ani tieto štáty k úplnej pasivite a nekonečnému odďaľovaniu plnenia záväzkov. Štáty sú povinné ochraňovať a napĺňať aj tieto práva v najvyššej možnej miere v rámci svojich možností a musia preukázať skutočnú vôľu napredovať aj v ochrane týchto práv.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie